Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Detālplānojumi

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Helmaņa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts: 22.06.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 16. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 13, 33.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Helmaņa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā”.

Detālplānojuma teritorija ietver zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0966 Helmaņa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt nosacījumus savrupmāju apbūves realizēšanai, plānojot racionālu zemes vienības sadali apbūves zemes vienībās, risinot piekļūšanas jautājumus, paredzot nodrošinājumu ar inženierkomunikācijām un teritorijas labiekārtojumu, detalizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir zemes vienības īpašnieks, juridiska persona.

Lēmums
Darba uzdevums
Detālplānojuma teritorija

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai (publicēts: 26.05.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 19. maijā ir pieņēmusi lēmumu ( prot. Nr.11., 44&) par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 30. maija līdz 2022. gada 27. jūnijam.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks: 20. jūnijā plkst. 17.00 video konferences režīmā platformā Zoom. Lai pieteiktu dalību, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi ineta.broka@sigulda.lv.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 27. jūnijam, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, LV-2150 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm pasts@sigulda.lvbuvvalde@sigulda.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, Siguldas novada pašvaldības būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3. stāvā, pārējā laikā, iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuru 67970898.

Ar detālplānojuma 1.0. redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv sadaļā Būvniecība/detālplānojumi, kā arī darbdienās Siguldas novada pašvaldības Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3. stāvā.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un Vide” e-pasta adrese info@aunv.lv. Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ineta Broka, tālrunis 67970898, e-pasta adrese ineta.broka@sigulda.lv.

Lēmums

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts: 29.04.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 14. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 8, 64.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā”.

Detālplānojuma teritorija ietver zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094 004 1335 Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā. Vizuālizācija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt nosacījumus savrupmāju apbūvei, plānojot zemes vienības sadali apbūves zemes vienībās, risinot piekļūšanu zemes vienībām, veidojot jaunas ielas, nodrošinājumu ar inženierkomunikācijām un teritorijas labiekārtojumu. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir nekustamā īpašuma īpašnieki V.Š. un A.Z.

Lēmums
Darbs uzdevums

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Graudu ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts: 22.10.2021.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 14. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 10, 31.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Graudu ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā”.

Detālplānojuma teritorija ietver zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094 004 1274 Graudu ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā. Vizualizācija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt nosacījumus savrupmāju apbūvei, plānojot zemes vienības sadali apbūves zemes vienībās, risinot piekļūšanu zemes vienībām, veidojot jaunas ielas, nodrošinājumu ar inženierkomunikācijām un teritorijas labiekārtojumu. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir “UR property” SIA.

Lēmums
Darba uzdevums
 

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašuma “Stariņi” Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads (Publicēts: 21.10.2021.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 23. septembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.8.,45&)  par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam “Stariņi” Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads dzīvojamās apbūves īstenošanai, paredzot ielas infrastuktūru.

Detālplānojuma teritorija ietver zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114. Vizualizācija.

Detālplānojuma izstrādes mēķis ir izstrādāt nosacījumus savrupmāju apbūvei, plānojot zemes vienības sadali apbūves zemes vienībās, risinot piekļūšanu zemes vienībām, veidojot jaunu ielu.

Lēmums
Darba uzdevums