Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Paziņojumi

Medību tiesību īstenošanai iespēja iznomāt sekojošas Siguldas novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas zemes vienības.

Dokuments skatāms šeit.

_________________________

Paziņojums par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu (31.08.2023.)

Konkursa nolikums

 1. Prasības pretendentiem:

8.1. pakalpojuma sniedzējs/i ir juridiskā persona, kura reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju  reģistrā;
8.2. pakalpojuma sniedzējs/i var nodrošināt:

8.2.1. Dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, Pils ielā 12, Mālpilī, Siguldas novadā” saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.1.pielikums) un Līguma (Nolikuma 3.1.pielikums) nosacījumiem;

8.2.2. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un “Atelpas brīža” pakalpojumu personām no 3 gadu vecuma ar smagiem funkcionāliem traucējumiem Pils ielā 12, Mālpilī, Siguldas novadā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.2. un 2.3.pielikums) un Līguma (Nolikuma 3.2.pielikums) nosacījumiem;

8.2.3. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu pilngadīgām personām ar  garīga rakstura traucējumiem un “Atelpas brīža” pakalpojumu personām no 3 gadu vecuma ar smagiem funkcionāliem traucējumiem Saules ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.4. un 2.5.pielikums) un Līguma (Nolikuma 3.3.pielikums) nosacījumiem;

8.3. Pakalpojumu sniedzējam nav nenokārtotu saistību ar Pašvaldību vai valsti, kurām iestājies  izpildes termiņš;
8.4. atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmās daļas un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punkta noteiktajām prasībām.

_________________________

Piedāvājumu iesniegšanas un atlases kārtība nekustamā īpašuma iegādei sociālo pakalpojumu īstenošanai (publicēts: 25.08.2023.)

 1. Ar šo kārtību (turpmāk – kārtība) tiek noteikta nekustamā īpašuma iegādes piedāvājumu iesniegšana un atlase, kas nepieciešama sociālo pakalpojumu īstenošanai.
 2. Mērķis ir nekustamā īpašuma iegāde (atsavināšana) sociālo pakalpojumu īstenošanai (turpmāk – Iegādes objekts).
 3. Iegādes objekta piedāvājumu atlases organizēšanu nodrošina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu apstiprināta Piedāvājumu atlases komisija (turpmāk – komisija).
 4. Lēmumu par atlases rezultātiem  (uzvarētāja noteikšanu) vai par atlases izbeigšanu bez rezultātiem, vai  par atlases procedūras pārtraukšanu pieņem pašvaldības dome.
 5. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisija no sava vidus nosaka, kurš nodrošinās sēžu protokolēšanu. Ja komisijas vadītājs vai kāds no komisijas locekļiem ir prombūtnē, tad viņa pienākumu komisijā  pilda amatpersona, kas aizvieto prombūtnē esošo komisijas priekšsēdētāju vai locekli. Lēmumu komisija pieņem balsojot. Ja balsis sadalās vienādi – izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
 6. Publicējamā informācija par Iegādes objektu ir norādīta iegādes objekta sludinājumā, kura saturs apstiprināts ar pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta lēmumu. Savukārt šī kārtība publicējama pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un izvietojama redzamā vietā pašvaldības Teritoriālās attīstības pārvaldē.
 7. Piedāvājumā saņemtie fizisko personu dati tiek apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)”, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
 8. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai identificētu piedāvājuma iesniedzēju un izvērtētu iesniegos piedāvājumus, apstrādājot datus pēc iespējas minimālākā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo datu apstrādes nolūku, saskaņā ar pašvaldības noteikumiem.

Piedāvājumu iesniegšana

 1. Persona, kura vēlas piedāvāt iegādei nekustamo īpašumu sociālo pakalpojumu īstenošanai (turpmāk – Pretendents), sludinājumā norādītajā termiņā iesniedz pašvaldībai Pretendenta piedāvājumu (turpmāk – piedāvājums). Piedāvājumā iekļaujama visa pieteikuma formā prasītā informācija, kā arī cita informācija, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu sniegt pašvaldībai lēmuma pieņemšanai.
 2. Piedāvājumu jāiesniedz klātienē Teritoriālās attīstības pārvaldei no 2023. gada 28. augusta līdz 2023. gada 25. septembrim plkst. 13.00. Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts Pretendents un atsauce uz sludinājumu.
 3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vienā eksemplārā. Citā valodā sagatavotajiem un iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.
 4. Teritoriālā attīstības pārvalde reģistrē piedāvājumus to saņemšanas secībā, norādot uz aploksnes  (neatverot to) saņemšanas datumu un laiku.

Piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana un pretendenta izvēle

 1. Pretendentu piedāvājumu atvēršanu komisija nodrošina 2023. gada 26. septembrī plkst. 10.00, to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvāto Iegādes objektu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.
 2. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija izvērtē pretendentu piedāvājumus un sniedz atzinumu pašvaldības domes Finanšu komitejai novirzīšanai izskatīšanai pašvaldības domes kārtējā sēdē par piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma iegādi, saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu.
 3. Izvērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā kārtību un nosacījumus. Komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu ar piedāvājumu, kas visvairāk atbilst izvirzītajām prasībām (atlases kritērijiem).
 4. Piecu darbdienu laikā pēc domes  lēmuma  pieņemšanas par piedāvājumu atlases  rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma iegādi, komisija rakstveidā informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu.

Plašāka informācija

_________________________

Paziņojums-sludinājums par nekustamā īpašuma/telpu nomas piedāvājumu atlasi (Publicēts: 23.03.2023.)

Nomnieks: Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests
Reģ. Nr.90009236184
juridiskā adrese: Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: 67385298
Elektroniskā adrese: socialais.dienests@sigulda.lv
Kontaktpersona: Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga (tālrunis 26459154, e-pasta adrese kristine.freiberga@sigulda.lv)

Nomas objekts: nekustamais īpašums/telpa Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Siguldas pilsētas centrā vai netālu no tā, vēlams ne tālāk kā 3000 m no Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centra, Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, ar labām piekļūšanas iespējām, ne tālāk kā 15 minūšu gājienā no Sabiedriskā transporta pieturas,  Siguldas novada teritorijā.

_________________________

Paziņojums-sludinājums kustamās mantas – lietota transportlīdzekļa autoceltņa ZIL 431412, valsts reģistrācijas Nr. AT6169 pārdošanai izsolē (Publicēts: 13.03.2023.)

Izsoli organizē Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” transportlīdzekļa autoceltņa ZIL novērtēšanas uz izsoles komisija (tālrunis 24116844, e-pasta adrese info@vnams.lv).

Saņemt izsoles noteikumus var Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” birojā Gaujas ielā 6, Vangažos, Ropažu novads, LV-2136 no šī sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2023. gada 13. aprīlim plkst. 16.30. Atsavināšanas noteikumi elektroniski pieejami Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” tīmekļa vietnē www.vnams.lv.

Sīkāku informāciju par izsoles objektu var saņemt vai izsoles objektu var apskatīt Gaujas ielā 6, Vangažos, Ropažu novads, LV-2136 darba dienās, iepriekš sazinoties un saskaņojot apskates laiku, zvanot uz tālruņa numuru 27707036.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” kustamā manta – lietots transportlīdzeklis autoceltņa ZIL 431412, valsts reģistrācijas Nr. AT 6169, turpmāk – Transportlīdzeklis, tiek atsavināts, pārdodot izsolē. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Transportlīdzekļa sākumcena ir 2744,00 eiro (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodaļa (turpmāk – PVN).

Transportlīdzekļa izsoles solis – 50 eiro (piecdesmit eiro).

Izsoles norises datums ir 2023. gada 17. aprīlis, izsoles sākuma laiks: plkst. 10.00, izsoles norises vieta: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” birojs Gaujas ielā 6, Vangažos, Ropažu novadā, LV-2136

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē un pirkt Transportlīdzekli, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2023. gada 14. aprīlim plkst. 12.30 jāreģistrējas dalībai izsolē, iesniedzot Komisijai klātienē Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” birojā Gaujas ielā 6, Vangažos, Ropažu novadā, LV-2136, vai ar pasta starpniecību uz pasta adresi: Gaujas iela 6, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi info@vnams.lv, atbilstoši izsoles noteikumu 1. pielikumā pievienotajam paraugam sagatavotu pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus.

Dalībai izsolē jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no Transportlīdzekļa sākumcenas, tas ir 274,40 eiro (divi simti septiņdesmit četri eiro un 40 centi), un izsoles dalības maksa 50,00 eiro apmērā.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis Transportlīdzekļa, Transportlīdzekļa pirkuma maksa, atņemot pircēja samaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles, pārskaitot naudu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” norēķinu kontā: Banka: Swedbank AS, SWIFT: HABALV22, IBAN konts: LV82HABA0551035765351, ar norādi “Izsolē iegūtā autoceltņa ZIL pirkuma maksa”. Maksāšanas līdzekļi – 100% eiro.

______________________________

Paziņojumu par SIA “Limbažu slimnīca” pašvaldības kapitāla daļu atsavināšanu (Publicēts: 22.02.2023.)

Siguldas novada pašvaldības dome informē, ka 2023. gada 16. februārī pieņemts lēmumu Par SIA “Limbažu slimnīca” pašvaldības kapitāla daļu atsavināšanu” (prot. Nr.3, 45. §). Ar minēto lēmumu ir nolemts atsavināt SIA “Limbažu slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003361616, juridiskā adrese Klostera iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, Siguldas novada pašvaldībai piederošās pieder 77617 kapitāla daļas, kas sastāda 4,08828 %. Siguldas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas sākotnējā vērtība ir 7100 eiro(septiņi tūkstoši trīs simti eiro). Sabiedrības kapitāla daļas tiek atsavinātas, ievērojot sabiedrības statūtos noteikto kapitāla daļu atsavināšanas kārtību, tai skaitā, nodrošinot pirmpirkuma tiesības pārējiem dalībniekiem. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no dienas, kad pirmpirkuma tiesīgie ir saņēmuši piedāvājumu nopirkt pašvaldībai piederošās kapitāla daļas. Nenopirktās kapitāla daļas pašvaldība pārdos atklātā izsolē. Ar SIA “Limbažu slimnīca” pārdošanas noteikumiem un līguma projektu var iepazīties Siguldas novada pašvaldības tīmekļa veitnē www.sigulda.lv, vai klātienē: Pils ielā 16, Siguldā, iestādes darba laikā, iepriekš vienojoties, zvanot uz tālruņa numuru 26413173 vai rakstot uz e-pasta adresi ramona.cunkure@sigulda.lv.

Noteikumi un līgums

______________________________

Paziņojumu par AS “CATA” akciju atsavināšanu (Publicēts: 22.02.2023.)

Siguldas novada pašvaldības dome informē, ka 2023. gada 16. februārī pieņemts lēmumu “Par AS “CATA” pašvaldības akciju atsavināšanu” (prot. Nr.3, 44. §). Ar minēto lēmumu ir nolemts atsavināt akciju sabiedrības “CATA”, reģistrācijas Nr. 40003016840, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Siguldas novada pašvaldībai piederošās 15 972 akcijas jeb 1,49402 %. Siguldas novada pašvaldībai piederošo akciju pārdošanas sākotnējā vērtība ir 7 100 eiro(septiņi tūkstoši viens simts eiro). Sabiedrības akcijas tiek atsavinātas, ievērojot sabiedrības statūtos noteikto akciju atsavināšanas kārtību, tai skaitā, nodrošinot pirmpirkuma tiesības sabiedrības akcionāriem un akcionāru sapulces piekrišanu akciju atsavināšanai. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no dienas, kad pirmpirkuma tiesīgie ir saņēmuši piedāvājumu nopirkt pašvaldībai piederošās akcijas. Nenopirktās akcijas pašvaldība pārdos atklātā izsolē. Ar akciju sabiedrības “CATA” pārdošanas noteikumiem un līguma projektu var iepazīties Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, vai klātienē: Pils ielā 16, Siguldā, iestādes darba laikā, iepriekš vienojoties, zvanot uz tālruņa numuru 26413173 vai rakstot uz e-pasta adresi ramona.cunkure@sigulda.lv.

Noteikumi un līgums

Lēmums par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 16. februāra lēmumā “Par AS “CATA” pašvaldības akciju atsavināšanu”.pdf

______________________________

Paziņojums par PSIA “Norma K” izsludināto cenu aptauju par šķeldas piegādi katlu mājai Mālpilī, Enerģētikas ielā 3, Siguldas novadā. Kopējais plānotais piegāžu šķeldas apjoms 2022./2023. gada apkures sezonai 15 000 berkubikmetri.

Ieinteresētajiem piegādātājiem ar   iepirkumu   nolikumu   iespējams   iepazīties   pieprasot to uz e-pasta adresi valdis@normak.lv, norādot ieinteresētās personas rekvizītus un kontaktinformāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:   2022. gada 4. novembris plkst. 11.00

______________________________

Paziņojums par SIA  “Adven Sigulda” cenu aptauju “Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība uz Lakstīgalas ielu 13, Siguldā” (Publicēts: 13.09.2022.)

SIA “Adven Sigulda” (Reģ. nr. 40003709385) izsludina cenu aptauju par plānotajiem darbiem saistībā ar ārējo siltumapgādes tīklu būvniecību Lakstīgalas iela 13, Siguldā. Iepirkuma identifikācijas Nr.: AS-siltumpārvade – 2022/01; Iepirkuma nosaukums: “Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība uz Lakstīgalas ielu 13, Siguldā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada. 23. septembris plkst. 10.00.

Paziņojums

______________________________

Paziņojums par neapdzīvojamo telpu Nr.48, 57, 58, 59, 60 nomu Mālpils vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai (Publicēts: 22.06.2022.)

2022. gada 16. jūnija Siguldas novada pašvaldības domes sēdē Nr. 13, 23. § “Par neapdzīvojamo telpu nomu Mālpils vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā” nolemts nodot iznomāšanai telpas 42,2 kvadrātmetru platībā Mālpils vidusskolas 1. stāvā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 80740030368, ar mērķi veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai – zobārstniecības kabineta izveidošanai/zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai.

Nomas maksa noteikta 3,90 EUR (trīs euro un 90 centi) mēnesī par vienu kvadrātmetru un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kā arī komunālos maksājumus (par apkuri, elektrību, ūdeni, kanalizāciju) un faktiskos īpašuma apsaimniekošanas izdevumus. Vairāku nomas tiesību pretendentu pieteikšanās gadījumā noteikt nomas tiesību izsoles nosacīto sākuma cenu 164,58 EUR (viens simts sešdesmit četri euro un 58 centi) mēnesī un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Telpu nomas termiņš – 5 (pieci) gadi.

Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2022. gada 8. jūlijam, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv, nosūtot pa pastu uz adresi Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Pielikumā:

 1. Telpu nomas līguma projekts
 2. Telpu plāns

______________________________

Paziņojums par PSIA “Norma K” izsludināto cenu aptauju par šķeldas piegādi katlu mājai Mālpilī, Enerģētikas ielā 3, Siguldas novadā. Kopējais plānotais piegāžu šķeldas apjoms 2022./2023. gada apkures sezonai 20 000 berkubikmetri.

Ieinteresētajiem piegādātājiem ar iepirkumu nolikumu iespējams iepazīties, pieprasot to, rakstot uz e-pasta adresi valdis@normak.lv, norādot ieinteresētās personas rekvizītus un kontaktinformāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 10. jūnijs plkst. 11.00.

______________________________

Paziņojums par sarunu procedūru Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 109.  Paredzēts uzstādīt šķeldas biomasas katlu ar siltuma jaudu 6 MW.

Jautājumi par nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā, sūtot pa pastu uz adresi Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150, Latvija vai uz e-pasta adresi egils.kampuss@adven.com. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 5.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Adven Sigulda” tīmekļa vietnē.

Pieteikums jāiesniedz SIA  “Adven Sigulda” ne vēlāk kā līdz 2022. gada 28. februāra plkst. 10.00, Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150, Latvija, personīgi, ar kurjeru, norādot konkrētu saņēmēja personu (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00), vai atsūtot pa pastu.

______________________________