Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokli var maksāt reizi gadā – līdz 31. martam, vai reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Par nodokļu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,05% par katru nokavēto dienu no laikā nenomaksātā pamatparāda.

Plašāka informācija un konsultācijas par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu pieejama pie pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratorēm, zvanot uz tālruņa numuru 67385830 vai 67385830.

Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāju ievērībai

Nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāji var samaksāt:

Saņēmējs: Siguldas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000048152
PVN Reģistrācijas Nr.LV90000048152

AS SEB banka: LV10UNLA0050005699033
AS Swedbank: LV05HABA0551004085664

__________________________________________________


Lai saņemtu pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, saņemtu izziņu par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu, piešķirtu īpašumam adresi, saņemtu izziņu par adresi, nodokļa maksātāji var izmantot portālu e.sigulda.lv. Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, iespējams izmantot portālu www.epakalpojumi.lv.

__________________________________________________

Saskaņā ar likumu “​Par nekustamā īpašuma nodokli” līdz 15. februārim novada iedzīvotājiem tiks izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi. Gadījumā, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz 15. februārim nebūs saņēmis maksāšanas paziņojumu, aicinām informēt pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratorus, rakstot uz e-pasta adresi kristine.berze@sigulda.lv. Iedzīvotāji, kuri nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus vēlas saņemt e-pastā, aicināti aizpildīt pieteikuma veidlapu pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, portālā www.epakalpojumi.lv vai iesniegt iesniegumu pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Latvijā nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuru nosaka Valsts zemes dienests. Pērn veikti vairāki grozījumi saistošajos noteikumus “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”, tāpēc pašvaldība aicina pārliecināties par maksātāja piederību iedzīvotāju kategorijai, kurai pienākas Siguldas novada pašvaldības noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:

 • maznodrošinātiem nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem vai maznodrošinātām vientuļām personām ar I vai II grupas invaliditāti – par zemi 70% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90% apmērā,
 • maznodrošinātām personām, kurām ģimenē ir bērni ar invaliditāti vai personas ar I vai II grupas invaliditāti – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90% apmērā;
 • maznodrošinātām vientuļām personām ar III grupas invaliditāti – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā;
 • personām no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm – par zemi 70% un par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 70% apmērā;
 • personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu bērnu – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā;
 • maznodrošinātām personām, kuras neietilpst iepriekš nosauktajās kategorijās – par zemi 25% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 25% apmērā;
 • daudzbērnu ģimenēm – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā, turklāt atvieglojums tiek piemērots arī par tiem īpašumiem, kuri ir īpašumā vai valdījumā daudzbērnu ģimenes vecākiem vai vecvecākiem, ja daudzbērnu ģimene šajā adresē ir deklarējusies.
 • ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā;
 • iedzīvotājiem, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir zeme, kura invadēta ar Sosnovska latvāni  un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts mērķu grupā - lauksaimniecības zeme vai mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu vai ūdens objektu zeme vai derīgo izrakteņu ieguves teritorijas vai dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – piešķir nodokļa atvieglojumu par zemi 90% apmērā, ja tā tiek kopta;
 • iedzīvotājiem par ēku, kas iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ja iepriekšējā gadā ieguldīti līdzekļi visa jumta un/vai fasāžu atjaunošanā – piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku 25% apmērā;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums trīs gadu garumā tiek piešķirts arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās bez pašvaldības finansējuma veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi, dzīvokļu īpašniekiem:

 • pirmajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā – 90% apmērā;
 • otrajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā vai no noteikumu spēkā stāšanās datuma – 70% apmērā;
 • trešajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā vai no noteikumu spēkā stāšanās datuma – 50% apmērā.

Spēkā stājušies grozījumi nosaka, ka saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir reģistrēts sociālā uzņēmuma statuss, par sociālās uzņēmējdarbības nodrošināšanai izmantojamo nekustamo īpašumu piemēro nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no kadastrālās vērtības, savukārt fiziskām un juridiskām personām par nekustamo īpašumu, kura gaisa telpu, pašvaldības veiktās būvniecības gadījumā, šķērso torņa celtnis (nekustamais īpašums atrodas torņa celtņa izlices zonā), piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā uz visu būvniecības laiku.

Lai mudinātu novada uzņēmējus radīt jaunas darbavietas, kā arī rosinātu paplašināt saimniecisko darbību, pašvaldība dod iespēju uzņēmējiem saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus līdz pat 90% apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uzņēmēji var saņemt šādos gadījumos:

 • jaundibinātas saimnieciskās darbības veicēji nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņems divus gadus no reģistrācijas brīža: pirmajā gadā – 50% apmērā, otrajā gadā – 25% apmērā par ēku un tai piekritīgo zemi. Lai saņemtu atvieglojumu, jaunajiem uzņēmējiem jārada ne mazāk kā divas darba vietas, tajās jānodarbina Siguldas novadā deklarētās personas un darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nedrīkst būt zemāka par valstī noteikto minimālo darba algu;
 • uzņēmējiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā izveidojuši jaunas darbavietas, ja attiecīgās darbavietas radītas saimnieciskās darbības veicēja Siguldas novada teritorijā esošajā juridiskajā adresē, struktūrvienībā vai filiālē, nodokļa atvieglojums par ēku un tai piekritīgo zemi tiks piešķirts divus gadus: 25% apmērā, ja izveidotas 3–10 jaunas darbavietas, 50% apmērā, ja izveidotas 10–20 jaunas darbavietas, 70% apmērā, ja izveidotas 20–50 jaunas darbavietas, un 90% apmērā, ja izveidotas vairāk nekā 50 jaunas darbavietas. Svarīgi, ka atvieglojumus būs iespēja saņemt, ja vairāk nekā puse jaunradītajās darbavietās nodarbināto būs deklarējušies Siguldas novadā;
 • uzņēmējiem, kuri Siguldas novadā radījuši jaunas dzīvesvietas – uzbūvējuši vienu vai vairākas daudzdzīvokļu mājas. Pirmajā gadā pēc daudzdzīvokļu mājas nodošanas ekspluatācijā uzņēmēji varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā, otrajā gadā – 70% apmērā, trešajā gadā – 70% apmērā;
 • uzņēmējiem, kuri ieguldījuši līdzekļus esošas būves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves celtniecībā savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai, tiks piešķirts nodokļa atvieglojums atkarībā no investīciju apjoma no 25 līdz 90% apmērā;
 • uzņēmēji, kuri ieguldījuši investīcijas ne mazāk kā 5000 eiro tādas būves fasādes atjaunošanā, kura paredzēta saimnieciskā darbības veikšanai, saņems nekustamā nodokļa atvieglojumu vienu gadu 90% apmērā;
 • uzņēmējiem, kuri saimniecisko darbību veic ēkā, kas iekļauta valsts vai vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, un kuri iepriekšējā gadā ieguldījuši līdzekļus ēkas jumta un/vai fasādes atjaunošanā, nodokļa atvieglojumus varēs saņemt divus gadus: pirmajā gadā – 90% apmērā, otrajā gadā – 50% apmērā;
 • sabiedriskā labuma organizācijām, ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts tiek izmantots tajā sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu – par nekustamā īpašuma nodokļa objektu piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā;
 • saimnieciskās darbības veicējiem, kuru īpašumā atrodas tirdzniecības vietas ar vasaras kafejnīcām/terasēm Siguldas pilsētas teritorijā, kuras veido kūrortpilsētas vidi un kuru izvietošana ir saskaņota Būvvaldē, atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecības Siguldas novadā” prasībām – piešķir nodokļa atvieglojumu 25% apmērā par ēku, periodam no 1.maija līdz 31. oktobrim;
 • par īpašumiem, kuros notiek saimnieciskā darbības veikšana, ja attiecīgais īpašums piekļaujas ielai/ceļam, kur pašvaldība veic ielas/ceļa pārbūvi vai būvniecību, piešķirot nodokļa atvieglojumus 90% apmērā. Atvieglojumu piemēros par laiku, kad faktiski notiek ielas/ceļa būvniecība, un ja tas ir ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas;
 • saimnieciskās darbības veicējam, kas uz savā īpašumā esošās zemes uzbūvējis vai pārbūvējis daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, piemēro atvieglojumu 70% apmērā par izīrētiem dzīvokļiem, ja tajos ir deklarētas īres līgumos norādītās personas.

Jau ziņots, ka ir apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”, kas paredz, ka daudzdzīvokļu namu dzīvokļiem un privātmājām, kurās no 2019. gada 1. janvāra plkst. 00.00 nebūs deklarēta neviena persona, līdzšinējās 0,2–0,6% nodokļa likmes vietā tiks aprēķināta 1,5% likme no īpašuma kadastrālās vērtības.

Kopumā 2018. gadā pašvaldība novada iedzīvotājiem ir piemērojusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vairāk nekā 103 tūkstošu eiro apmērā, no kuriem vairāk nekā 31 tūkstotis eiro ir piemēroti trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm un represētajām personām, savukārt atvieglojumi vairāk nekā 72 tūkstošu eiro apmērā piemēroti maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, siltināto daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, tiem, kuru nekustamais īpašums atrodas torņa celtņa izlices zonā, citu kategoriju iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējiem.

Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, Siguldas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un saistošajos noteikumos noteiktie dokumenti.

Papildus tam saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu atvieglojumi tiek piemēroti:

 • trūcīgām personām 90% apmērā par mājokli un tam piekritīgo zemi;
 • daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā bet ne vairāk par 500 eiro par mājokli un tam piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta;
 • represētām personām 50% apmērā par zemi, par mājokli, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

__________________________________________________

Parādu piedziņa

Parādu dzēšana

Maksāšanas paziņojumi bez adresēm