Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Privātuma politika

Par Siguldas novada pašvaldības privātuma politiku

 

Kādēļ Siguldas novada pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus?

Lai izpildītu pašvaldības funkcijas un sniegtu vai saņemtu pakalpojumus, Siguldas novada pašvaldībai (un tās iestādēm) ir nepieciešams apstrādāt (iegūt, reģistrēt, glabāt u.tml.) noteikta veida informāciju, tai skaitā fizisku personu datus, informāciju tās klientiem, sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem u.c.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR) – personas dati ir  jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas dati ir, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese vai kāda cita informācija par Jums, lai Siguldas novada pašvaldībai būtu tiesisks pamats sniegt attiecīgo pašvaldības pakalpojumu.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Sigulda novada pašvaldības adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2105, elektroniskā pasta adrese: pasts@sigulda.lv

Sigulda novada pašvaldība var apstrādāt Jūsu personas datus drukātā, elektroniskā formātā, telefoniski vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi var veikt Siguldas novada pašvaldības darbinieks vai kāds no Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādātājiem, ar ko pašvaldībai ir noslēgts līgums un uzticēta attiecīgo personas datu apstrāde.

 

Personas datu apstrādes principi

Siguldas novada pašvaldība, apstrādājot personas datus, ievēro šādus personas datu apstrādes principus:

 • apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kuriem attiecīgos personas datus apstrādā;
 • Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko pašvaldība darīs ar Jūsu personas datiem;
 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

 

Personas datu kategorijas

Siguldas novada pašvaldība apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus.

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), – nepieciešamā informācija, lai persona varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība u.c.

Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, ģenētiskos datus, biometriskos datus, veselības datus vai datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju.

Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan esošajiem Siguldas novada pašvaldības klientiem, bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem Sigulda novada pašvaldības vai tās iestāžu darbiniekiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Siguldas novada pašvaldību vai tās iestādēm.

 

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Siguldas novada pašvaldība varētu izpildīt likumā „Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un brīvprātīgās iniciatīvas iedzīvotāju interesēs, kā arī sniegt pakalpojumus. Pašvaldības funkcijas ir, piemēram, gādāt par iedzīvotāju izglītību, sniegt sociālo palīdzību u.c. Atsevišķos gadījumos pašvaldība uzglabā Jūsu personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmantotu pētniecības vai statistiskiem mērķiem.

Personas datus dažkārt ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu fiziskas personas pret tām radītajiem kaitējumiem, nodrošinātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.

Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt. Galvenie tiesiskie pamati personas datu apstrādes nepieciešamībai:

 • lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
 • lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Papildu tiesiskie pamati var būt šādi:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i., dzīvību un veselību.

Ja pašvaldībai būs nepieciešama Jūsu piekrišana apstrādāt Jūsu personas datus, pašvaldība aicinās Jums dot atļauju.

Pašvaldībā sniegto datu piekrišanu Jūs varat atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties Siguldas novada pašvaldībā vai kontaktējoties ar pašvaldības attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kurai iepriekš Jūs būsiet sniedzis savu piekrišanu.

 

Informācijas apmaiņa

Jūsu dati, kas iesniegt pašvaldībai, var tikt nodoti pašvaldības struktūrvienībām un tās iestādēm, ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi, cik nepieciešams, lai Siguldas novada pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.

Piemēram, Siguldas novada pašvaldība var nodot Jūsu personas datus:

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
 • Valsts ieņēmumu dienestam;
 • Zemesgrāmatai;
 • sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • Valsts zemes dienestam.

Sniedzot pakalpojumus, pašvaldība informēs Jūs par Jūsu personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā pašvaldības vārdā vai informācijas apmaiņā ar pašvaldību.

Pašvaldība nodos Jūsu personas datus tika tādām organizācijām, piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi: ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta Jūsu tiesību aizsardzība, kā arī spēja izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

Pašvaldība neizmantos Jūsu personas datus komerciāliem sūtījumiem, ja vien Jūs tieši nebūsiet pašvaldībai sniedzis savu piekrišanu to darīt.

 

Personas datu apstrādes termiņi

Siguldas novada pašvaldība saskaņā ar to lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Pēc attiecīgā datu apstrādes mērķa sasniegšanas personas dati tiks dzēsti.

 

Personas datu nodošana trešajām pasaules valstīm un garantijas

Jūsu personas datus nav paredzēts nodot trešajām pasaules valstīm, kas nav Eiropas Ekonomiskās zonas vai Eiropas Savienības dalībvalstis.

 

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības:

 • iegūt informāciju par tiem datiem, kas par Jums ir iegūti, sniedzot pašvaldības pakalpojumus un realizējot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas;
 • iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām ir nodoti personas dati par Jums. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;
 • pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu; tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

 

Jautājumi un sūdzības par personas datu apstrādi

Jautājumu vai sūdzības iesniegšanas gadījumā par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādi aicinām sazināties ar Siguldas novada pašvaldību, lūdzot izskatīt attiecīgo gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, vai nosūtīt to Datu un informācijas drošības vadītājam A.Vecvanagam (personas datu aizsardzības speciālistam) uz e-pasta adresi datudrosiba@sigulda.lv.

Ja Jūs neapmierinās Siguldas novada pašvaldības atbilde vai uzskatīsiet, ka Siguldas novada pašvaldība veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai. Papildu informācija aplūkojama tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv.

 

Papildu informācija par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādi aplūkojama šeit.