Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Budžets

2017.gada 18.janvārī Siguldas novada domes sēdē tika apstiprināts pašvaldības budžets 25 558 141 eiro apmērā, kas sastāv no 20 047 108 eiro ieņēmumu prognozes, 3 498 935 eiro ietaupījuma no 2016.gada, kā arī aizņēmuma no Valsts kases 2 012 098 eiro apmērā. Investīciju projektu īstenošanai šogad plānots piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī ņemt kredītu no Valsts kases. Plānots, ka kopumā 2017.gadā pašvaldība apgūs vairāk nekā 40 miljonus eiro, tajā skaitā veiks investīcijas novada attīstībā turpat 20 miljonu eiro apmērā.

2017.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 12 702 000 eiro, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 606 166 eiro. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 63,4 % un nekustamā īpašuma nodoklim – 8 % pret kopējiem ieņēmumiem. 2017.gadā Siguldas novada pašvaldībai ir jāveic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no saviem budžeta līdzekļiem 250 046 eiro apmērā finansiāli vājāko pašvaldību atbalstam.

Siguldas novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.

Lielākie izdevumi 2017.gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 7,4 miljoni eiro, tajā skaitā 2,6 miljonu eiro mērķdotācija pedagogu algām. Sportam un kultūrai plānoti turpat 3,9 miljoni eiro.

Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontam paredzēti 5,1 miljons eiro. Pašvaldības īpašumā esošo ēku un teritoriju uzturēšanai, remontdarbiem un kopšanai, tajā skaitā lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai un izbūvei, ielu apgaismošanai un citiem darbiem ieplānoti 3,4 miljoni eiro. Iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai paredzēti 1,4 miljoni eiro. Siguldas Attīstības aģentūrai deleģētajām funkcijām – Siguldas novada Tūrisma informācijas centram, Uzņēmējdarbības atbalsta punktam, Siguldas novada identifikācijas karšu programmas nodrošināšanai, Livonijas ordeņa Siguldas pils darbībai un Siguldas pils kompleksa attīstībai – plānoti turpat 899 tūkstoši eiro. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks tērēti vairāk nekā 292 tūkstoši eiro.

„Siguldas novada pašvaldība 2017.gada budžetā ir ieplānojusi finansējumu pašvaldības un pašvaldības iestāžu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kā arī plāno īstenot vai uzsākt dažādus infrastruktūras projektus, apjomīgākos no tiem plānojot pabeigt turpmāko trīs gadu laikā. Lielu daļu no šogad īstenojamajiem projektiem ir ieteikuši novada iedzīvotāji, piedaloties akcijās „Dāvini ideju domei”, kā arī apmeklējot ikgadējās tikšanās reizes ar pašvaldības darbiniekiem – daži ieteikumi īstenoti jau 2016.gadā, bet vairāki tiks īstenoti šogad. 2017.gads ir līdz šim nebijis gadījums, kad pašvaldība novada attīstībā no pašu budžeta līdzekļiem plāno investēt 5,3 miljonus eiro, kas kopā ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un kredītiem, šī gada laikā sasniegs ap 20 miljoniem eiro, kas tiks ieguldīti infrastruktūras attīstībā”, skaidro Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
 

Nozīmīgākās Siguldas novada pašvaldības investīcijas 2017.gadā
 

Izglītība un sports

 • Siguldas Valsts ģimnāzijas pārbūves projekta un jaunas piebūves projekta izstrāde Ata Kronvalda ielā 7.
 • Siguldas 1.pamatskolas aktu zāles un mazās zāles remonts, ēkas pārbūves projekta izstrāde.
 • Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves projekta darba uzdevuma sagatavošana Krišjāņa Barona ielā 10.
 • Allažu pamatskolas pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti.
 • Mores pamatskolas remonts, pārbūves projekta izstrāde.
 • Mores amatu mājas izveide.
 • Ēkas Skolas ielā 3 vēl viena tornīša pārbūve bērnudārza „Pasaciņa” filiāles vajadzībām.
 • Dažādi remontdarbi bērnudārzos „Ābelīte”, „Ieviņa”, „Pasaciņa”, „Pīlādzītis” un „Saulīte”, kā arī Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās.
 • Laurenču sākumskolas pagraba apkures, transformējamās sienas starp divām klasēm un bruģakmens apmales ap ēkas pamatiem izbūve, Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcas telpu iekārtošana.
 • Jauna skolēnu autobusa iegāde.
 • Velosipēdu statīvu izvietošana pie mācību iestādēm.
 • Atalgojuma palielinājums atsevišķām izglītības nozares darbinieku grupām.
 • Siguldas Sporta centra darbības uzsākšana.
 • Atbalsts sporta pasākumu organizēšanai.
 • Veselību veicinošo aktivitāšu piedāvājuma paplašināšana.
   

Kultūra un tūrisms

 • Siguldas novada Kultūras centra pārbūve.
 • Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana, kā arī Siguldas Jaunās pils restaurācijas projektēšana.
 • Skaņas un gaismas aparatūras iegāde Mores pagasta Tautas namam.
 • Siguldas pagasta Kultūras nama darbības uzsākšana atjaunotās un paplašinātās telpās.
 • Finansējums kultūras notikumu infrastruktūrai un pasākumu mobilitātes nodrošināšanai.
 • Siguldas pilsdrupu estrādes skatuves grīdas seguma remonts.
 • Teodora Zaļkalna pieminekļa uzstādīšana pie Siguldas novada Kultūras centra, Alfrēda Kalniņa pieminekļa teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde pie Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”.
 • Siguldas pilsdrupu estrādes un skatītāju zonas nestacionāra pārseguma risinājumu izpēte.
 • Voldemāra Gudovska grāmatas izstrāde.
 • Atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai un kultūras projektu norisei, tostarp: Siguldas Opermūzikas svētki, Skaņu un garšu festivāls, vasaras saulgriežu svinības Turaidā, mūzikas festivāls „Pagalms” un „Sunset Festival”.
 • Rīgas–Gaujas reģiona kā Eiropas gastronomijas reģiona programmas īstenošana 2017.gadā.
 • Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera otrā posma projekta īstenošana.
   

Ielas, ceļi, ietves

 • Ielu un ceļu apsaimniekošana ziemas un vasaras sezonā.
 • Zinātnes ielas pārbūve un gājēju ietves izbūve.
 • Asfaltseguma izbūve grantētajās ielās – Nākotnes, Atbrīvotāju un Paparžu ielā.
 • Bruģētu ielu izbūve Doņu, Meldru un Jāņa Poruka ielā.
 • Asfaltseguma pārbūve vai atjaunošana Līvkalna un Kalna ielā, atsevišķos posmos Krišjāņa Barona ielā, Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona ielas apļveida krustojumā, kā arī apļveida krustojumā Pulkveža Brieža un Vildogas ielā.
 • Gājēju ietves izbūve Strēlnieku ielā no Gāles ielas līdz tirdzniecības centram „Šokolāde” un Nurmižu ceļam no Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai. Sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” plānots uzsākt jaunas ietves izbūvi Gāles ielā pie autobusa pieturas starp autoceļu A2 un Strēlnieku ielu.
 • Jaunas gājēju ietves projektēšana Rūdolfa Blaumaņa ielā no autoceļa A2 līdz Pulkveža Brieža ielai.
 • Sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” plānots izstrādāt būvprojektu jaunas ietves izbūvei gar autoceļu A2 no Zinātnes ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai.
 • Pulkveža Brieža ielas un Nītaures ielas krustojuma pārbūve, sakārtojot lietus ūdens noteci.
 • Jaunu, izgaismotu gājēju pāreju izbūve.
 • Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un pārbūve Depo ielā un Ābeļziedu ielā. Apgaismojuma izbūve gājēju celiņam starp Puķu un Laurenču ielu.
 • Drošības barjeras izbūve Peldu ielā gar Gauju.
 • Ielu apgaismojuma modernizācija un automātikas izbūve.
 • Ietvju un veloceliņu seguma remonts.
 • Grantēto lauku ceļu uzturēšanas darbi, tostarp autoceļa A2 – Mednieki – Jūdaži virskārtas seguma remonts, kā arī projekta izstrāde Kreiļu ceļa pārbūvei, paredzot divkāršās apstrādes metodes pielietošanu, iegūstot kvalitatīvāku segumu.
 • Autobusu pieturvietu pārbūve Krišjāņa Barona ielā pie Siguldas Valsts ģimnāzijas un jaunu pieturvietu izbūve Ziedu ielā pie Siguldas slimnīcas un Rīgas ielā pie pašvaldības Sociālo pakalpojumu centra.
 • Automašīnu novietošanas kabatu izbūve pie Romas Katoļu baznīcas, kā arī Pulkveža Brieža ielā 78 un 93.
 • Ielu pārbūves projektēšana Leona Paegles ielā, ieplānojot arī Štūres laukuma pārbūvi, Miera ielā, Allažu ielā, Stacijas ielā no Allažu ielas līdz Rīgas ielai, Vizbuļu ielā, Kalmju ielā, Mālkalnu ielā, Mazās Pēteralas ielā, Oskara Kalpaka ielā no Raiņa ielas līdz Jēkaba Dubura ielai, Helmaņa ielā no Dailes līdz Jūdažu ielai, Jūdažu ielā, kā arī apbraucamajam ceļam, kas savieno Dailes, Ābeļu, Pīlādžu un Avotu ielu.
 • Izpētes darbi ielu projektēšanai kvartālā starp Nurmižu un Satezeles ielu.
 • Pārbūves projektēšana Oskara Kalpaka, Pils, Raiņa un Jāņa Čakstes ielu krustojumam, kā arī autoceļa A2, Pulkveža Brieža, Strēlnieku un Saules ielas krustojuma pārbūves projektēšana pie tirdzniecības centra „Šokolāde”.
 • Ielu un ceļu audits.
   

Vide un apzaļumošana

 • Pašvaldības īpašumā esošo graustu, tai skaitā katlu mājas Krimuldā demontāža.
 • Pašvaldības dzīvokļu remonts trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
 • Nomaļu un piebruģa zonas atjaunošana Dārza ielā.
 • Bērnu rotaļu laukumu elementu atjaunošana un papildināšana, jauna rotaļu laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Leona Paegles ielā.
 • Koku vainagu veidošana, koku uzmērīšana un inventarizācija.
 • Veloskvēra aprīkojuma iegāde.
 • Līdzfinansēta daudzdzīvokļu un individuālo ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana un infrastruktūras sakārtošana.
 • Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana, jaunas lietus ūdens sistēmas attīrīšanas iekārtu izbūve.
 • Attīstības programmas izstrāde un Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana.
 • Novada ielu un ceļu audits, energosistēmas audits.
 • Siguldas novada vizuālās identitātes koncepcijas izstrāde.
 • Kolumbārija projekta izstrāde Siguldas kapsētā.
 • Maija parka labiekārtošanas projekta izstrāde.
 • Gaismas izkārtņu uzstādīšana dzelzceļa stacijai, pašvaldības Pakalpojumu centram un pašvaldības Sociālo pakalpojumu centram.
 • Siguldas peldvietas glābšanas stacijas jumta remonts un pludmales aprīkojuma iegāde.
 • Videonovērošanas sistēmas pilnveidošana.
   

Sabiedrība

 • Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Siguldas novada pašvaldības lietotnes izstrāde lietošanai mobilajās ierīcēs.
 • Eiropas gastronomijas reģiona programmas aktivitātes.
 • Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu programmas attīstība – norēķini par ēdināšanas pakalpojumiem un pieejas kontroļu izveide izglītības iestādēs.
 • Atlaides daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajiem un maznodrošinātajiem bērniem par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs, atlaides mācību maksai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Sociālā palīdzība un sociālie pabalsti novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
 • Pensionāru nodarbību centra „Namiņš” Oskara Kalpaka ielā 11 un ēkas Institūta ielā 5 energoefektivitātes projektu izstrāde un realizācijas uzsākšana.
 • Pansionāta „Gaismiņas” energoefektivitātes projekta izstrāde.
 • Līdzfinansējums biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.

Pievienotie faili

Budžets 2017Budžets 2016

Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.gadam.pdf (526.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (318.36 KB)
2016.gada budžets.pdf (486.85 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās aapdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.12 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (43.14 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.33 KB)
Pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējums 2016. - 2018.g..pdf (68.23 KB)
Saistošie noteikumi - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (93.68 KB)
Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.pdf (53.76 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (80.63 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (71.33 KB)
Ziņojums par pašvaldības 2016.gada budžetu.pdf (94.96 KB)

Budžets 2015

Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (64.35 KB)
Speciālais budžets 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (59.38 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (85.01 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (68.44 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (335.36 KB)
Par grozījumiem Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (245.05 KB)
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta izdevumu tāme.pdf (357.46 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta ieņēmumu tāme.pdf (287.86 KB)
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta izdevumu norēķinu veikšanai ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm 2015.gadā.pdf (54.39 KB)
Pamatbudžet ieņēmumu tāme 2015.pdf (71.83 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2015.pdf (94.16 KB)
Speciālais budžets 2015.pdf (53.98 KB)
Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015.pdf (58.05 KB)

Budžets 2014

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (08.01.2015.).pdf (88.68 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam (12.11.2014.).pdf (160.62 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (17.09.2014.).pdf (85.57 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (23.07.2014.).pdf (85.99 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (28.05.2014.).pdf (85.61 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2014.pdf (57.89 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2014.pdf (80.74 KB)
Speciālais budžets 2014.pdf (55.27 KB)

Budžets 2013

1_Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (08.01.2014.).pdf (109.36 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (23.10.2013.).pdf (109.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (31.07.2013.).pdf (110.63 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (15.05.2013.).pdf (110.03 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (24.04.2013.).pdf (109.41 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (06.03.2013.).pdf (109.95 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2013.pdf (56.92 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2013.pdf (77.92 KB)
Speciālais budžets 2013.pdf (54.08 KB)

Budžets 2012Budžets 2011Budžets 2010Citi