Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Budžets

Siguldas novada pašvaldības 2021. gada apvienotais budžets izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldību budžetiem”, likumā “Par pašvaldībām”, likumā “Par budžetu un finanšu vadību”, likumā “Par valsts budžetu 2021. gadam”, likumā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos, paredzētās prasības.

Siguldas novada pašvaldības 2021. gada apvienotais budžets pēc Krimuldas, Mālpils novada un Inčukalna pagasta pievienošanas plānots 59 538 267 eiro apmērā, ko veidos 48 227 067 eiro ieņēmumu prognoze, 9 918 172 eiro līdzekļu atlikums no 2020. gada un aizņēmumu no Valsts kases plānotā summa 1 393 028 eiro apmērā. Budžets veidots, saskaitot bijušo pašvaldību plānotos budžeta ieņēmumu un izdevumu pa budžeta klasifikācijas kodiem. Attiecībā uz Vangažu pilsētu 2021. gadā budžeta plānošana un grāmatvedības uzskaite ir nodalīta. Pēc Vangažu pilsētas nodošanas Ropažu novada pašvaldībai, Siguldas novada pašvaldības budžetā tiks veikti grozījumi un izslēgts Vangažu pilsētas budžets par 2021. gada 2. pusgadu, kā arī konkrēto darbu pārņemšanu un realizēšanu veiks Ropažu novada pašvaldība.

Kopējais apvienotais Siguldas novada pašvaldības budžets tiek sadalīts, novirzot 52 625 886 eiro budžeta izdevumu segšanai, aizdevumu pamatsummas atmaksai Valsts kasei 3 831 972 eiro, ieguldījumiem pašvaldību kapitālsabiedrību pamatkapitālā 260 283 eiro, kā arī pārējie līdzekļi 2 820 126 eiro apmērā kā plānotais atlikums perioda beigās.

2021. gadā pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 23 659 577 eiro apmērā, un valsts budžeta dotācija no Finanšu izlīdzināšanas fonda (FIF) 3 814 251 eiro, tai skaitā speciālā valsts budžeta dotācija. Svarīgi atzīmēt, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto pašvaldību izdevumus raksturojošus, no pašvaldību darbības neatkarīgus statistikas rādītājus: iedzīvotāju skaits, bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem, bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem, darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits, kā arī pašvaldības teritorijas platība kvadrātkilometros, ko ar koeficientu aprēķiniem veido no datiem, kas datubāzēs uzkrāti no 1. janvāra.

Pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumi atbilstoši klasifikācijai

Grupa

Kods

Ieņēmumi pēc klasifikācijas

Plāns 2021. gads/eiro

1.0.

1100

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

23 659 577

1.4.

4100

Nekustamā īpašuma nodoklis

2 737 174

1.8.

5400

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

268 195

2.0.

9000

Valsts, pašvaldības nodevas

28 974

2.0.

10000

Naudas sodi un sankcijas

27 460

2.0.

12000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

23 007

2.0.

13000

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

1 754 601

5.0.

18000

Valsts budžeta transferti

15 339 271

 

19000

Pašvaldību budžetu transferti

1 999 575

4.2.

21300

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

2 389 233

KOPĀ IEŅĒMUMI

48 227 067

Pašvaldības 2021. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kods

Funkcionālā kategorija

Plāns

2021. gads/eiro

01.000

Vispārējie valdības dienesti

5 168 594

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

879 132

04.000

Ekonomiskā darbība

7 050 066

05.000

Vides aizsardzība

479 444

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

6 871 893

07 000

Veselība

33 938

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

4 219 369

09.000

Izglītība

21 864 212

10.900

Sociālā aizsardzība

6 059 238

KOPĀ IZDEVUMI

52 625 886

 

Pašvaldības 2021. gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

Uzturēšanas izdevumi

42 757 232

1000

Atlīdzība

24 946 211

1100

Atalgojums

19 560 156

1200

Darba devēja VSAO iemaksas un pabalsti

5 386 055

2000

Preces un pakalpojumi

13 578 631

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

170 010

2200

Pakalpojumi

10 452 972

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

2 849 047

2400

Grāmatas un žurnāli

20 440

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

86 162

3000

Subsīdijas un dotācijas

1 257 252

3200

Pašvaldības budžeta dotācijas

1 257 252

4000

Procentu maksājumi

16 840

6000

Sociālie pabalsti

1 770 193

6200

Pašvaldības sociālie pabalsti un palīdzība naudā

540 190

6300

Sociālie pabalsti natūrā

134 691

6400

Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

1 095 312

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem

1 188 105

 

Kapitālie izdevumi

9 868 654

5000

Pamatkapitāla veidošana

9 868 654

5100

Nemateriālie ieguldījumi

86 635

5200

Pamatlīdzekļi

9 782 019

 

KOPĀ

52 625 886


Nozīmīgākās investīcijas 2021. gadā:

Izglītība un sports

 • Birzes ielā 4, Allažos, telpu pārbūve un pielāgošana Allažu pirmskolas grupu vajadzībām.
 • Projekta izstrādāšana Siguldas pilsētas vidusskolas ēkai un zemes iegāde.
 • Projektu izstrādāšana Mores pamatskolas ēkām.
 • Projekta izstrādāšana Mākslu skolas “Baltais flīģelis” ēkai Šveices ielā 17, Siguldā.
 • Mores Amatu mājas pārbūves 2. kārta un telpu pielāgošana Mores pamatskolas vajadzībām.
 • Pedagogu, audzinātāja palīgu un tehniskā personāla algu paaugstinājums pirmsskolas izglītības iestādēm.
 • Skolēnu nodarbinātības projekta īstenošana Siguldā, Siguldas pagastā, Mores un Allažu pagastos.
 • Līdzfinansējums vairāku ES līdzfinansēto projektu realizācijai.
 • Finansējums projektu “Latvijas skolas soma” un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas pasākumiem” realizēšanai.
 • Peldēšanas nodarbību nodrošināšana visu izglītības iestāžu skolēniem.
 • Siguldas pilsētas stadiona pārbūves projektēšana.
 • Neatliekamie remonti visās izglītības iestādēs.
 • Teritorijas apgaismojuma elementu atjaunošana, gājēju celiņa bruģēšana un jaunu rotaļu laukumu elementu uzstādīšana Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Mācību telpu remontdarbi Mālpils novada vidusskolā.
 • Tehniskā projekta izstrāde skolas ēdnīcas un ēdamzāles pārbūvei Mālpils novada vidusskolā.
 • Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcija.
 • Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas apkures sistēmas renovācija.
 • Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Gaujas ciemā.
 • Mūzikas skolas remontdarbi Inčukalnā.
 • Disku golfa laukuma izveidei Kārļzemniekos pie Mednieku pils, Inčukalna pagastā.
 • Inčukalna pamatskolas telpu remontdarbu veikšana.
 • Vangažu vidusskolas kārtējie remontdarbi divās klasēs un kāpņu remonts.
 • Uzsākts telpu remonts Vangažu mūzikas skolā.
   

Kultūra un tūrisms

 • Siguldas Jaunās pils ekspozīcijas izveidošana, atvēršana un tūrisma piedāvājuma attīstība.
 • Kultūras iestāžu darbības nodrošināšana, jaunu pasākumu formāta iedzīvināšana.
 • Neatliekamo remontdarbu veikšana kultūras iestādēs un kultūrvietās.
 • Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana kultūras mantojuma un tūrisma attīstības veicināšanai.
 • Mālpils kultūras centra skatītāju zāles krēslu iegāde, uzstādīšana un grīdas seguma atjaunošana. Remontdarbi kultūras centra ieejas mezglam no Nākotnes ielas.
 • Muzeja ēkas Atmodas ielā, Inčukalnā, remontdarbu veikšana.
 • Estrādes Aleksandra parkā, Inčukalnā, remontdarbu veikšana.
 • Inčukalna Tautas nama remontdarbu veikšana un krēslu nomaiņa.
 • Vangažu pilsētas kultūras nama lielās zāles grīdas nomaiņa, izveidojot gala sienā aiz skatuves durvis un rampu, kā arī priekštelpas pārbūve.
   

Sociālā joma, sabiedrība un uzņēmējdarbība

 • Atbalsta nodrošināšana iedzīvotājiem pandēmijas laikā, veicot pārtikas paku izdali, krīzes pabalsta piešķiršanu, cita atbalsta nodrošinājumu.
 • Atsevišķu pabalstu nodrošināšana dažādām iedzīvotāju grupām Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, apkures pabalsts vai pabalsts slēpošanas nodrošināšanai.
 • Sociālā palīdzība un sociālie pabalsti novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm.
 • Atbalsta nodrošināšana pandēmijas laikā visvairāk skarto uzņēmēju nozarēm, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, komunālo maksājumu vai nomas maksas samazinājumu, iespēju pārtraukt vai apturēt nomas līgumu ar pašvaldību, kā arī citas iniciatīvas. Atbalsts piemērojams arī saimnieciskās darbības veicējiem visvairāk skartajās sfērās.
 • Uzņēmēju atbalsta programmu nodrošināšana “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”, grantu konkursa “(ie)dvesma” līdzfinansējuma, kā arī de minimis piešķiršanai.
 • Līdzfinansējums projekta “Grupu māju būvniecība” Siguldā realizēšanai.
 • Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Līdzfinansējuma nodrošināšana biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.
 • ID karšu darbības nodrošināšana un funkcionalitātes paplašināšana, pakalpojuma attīstība.
 • Pediatru pieejamības nodrošināšana Siguldas slimnīcā brīvdienās un svētku dienās Siguldas novada ģimenēm ar bērniem.
 • Āra lifta izbūve Siguldas slimnīcā, lai nodrošinātu guļošo pacientu pārvietošanu. 
 • Dienas aprūpes centra Pils ielā 7 un grupu dzīvokļa Pils ielā 12, Mālpil,ī izveide un labiekārtošana.
 • “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā” projekta īstenošana.
   

Infrastruktūra

 • Jūdažu ielas un Limbu ceļa pārbūve Siguldā.
 • Lauku ielas, Siguldā, pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam.
 • Ielu virskārtas uzlabošana ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju 1., 2. un 3. prioritātes ielām, kā arī pie labvēlīgiem apstākļiem 4. prioritātes novada ielām; kopskaitā līdz pat 26 ielām.
 • Gājēju ietves izbūve Rūdolfa Blaumaņa ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz valsts autoceļam A2.
 • Ūdens un kanalizācijas tīklu sakārtošana un ielas virskārtas atjaunošana Vainagu, Raunas un Trimpus ielās.
 • Asfalta virskārtas atjaunošana ielām prioritārā secībā.
 • Grantēto ielu un ceļu pretputekļu apstrāde.
 • Grantēto ielu un ceļu greiderēšana un asfalta bedrīšu remonts.
 • Gājēju pāreju drošības uzlabošana/izveidošana prioritārā secībā.
 • Līdzfinansēta daudzdzīvokļu un individuālo ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana un infrastruktūras sakārtošana.
 • Lietusūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana un izbūve.
 • Remontdarbu veikšana Siguldas pilsētas kapsētā.
 • Ielu apgaismojuma modernizācija un izbūve.
 • Ietvju seguma remonts gājēju ietvēm un veloceliņiem.
 • Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma būvniecība Raiņa parkā, Siguldā.
 • Trenažieru laukuma atjaunošana pieaugušajiem Raiņa parkā.
 • Dzeramā brīvkrāna ierīkošana dzelzceļa stacijas laukumā.
 • Dižkoku atjaunošana novada teritorijā un koku vainagu veidošana.
 • Dažādu pašvaldības teritoriju sakārtošana, koku stādīšana.
 • Enerģētikas ielas, Mālpilī, pārbūve, veicot inženiertīklu nomaiņu un apgaismojuma izbūvi.
 • Grants ceļu atjaunošana Mālpils novadā, pārbūves ceļu posmos Ozolāji–Mieriņi un Sidgunda–Ezeri–Karde;
 • Jaunās un Krasta ielas, Mālpilī, pārbūve.
 • Mālpils parka celiņu seguma atjaunošanas darbi.
 • Bērnu rotaļu laukumu izbūve Mālpilī un Sidgundā.
 • Ielu apgaismojuma tīklu paplašināšana Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
 • Miera un Zvaigžņu ielas, Inčukalnā, virskārtas remonts.
 • Nākotnes ielas, Inčukalnā, posma asfalta virskārtas izveides darbi.
 • Ielu apgaismojuma atjaunošana Gaujas ciemā, Inčukalna pagastā.
 • Mākoņu un Avotkalnu ielas, Inčukalnā, virsmas seguma izveide.
 • Kļavu ciema, Inčukalna pagastā piebraucamā ceļa un galvenās ielas dubultās apstrādes virsmas seguma izveide un apgaismojuma ierīkošana uz centrālās ielas Kļavu ciemā.
 • Atmodas ielas Gaujas ciemā un laukuma labiekārtošana (dzelzceļa stacijas laukums, bērnu rotaļu laukums).
 • Ievkalnu ielas, Inčukalna pagastā, apgaismojuma kapitālie remontdarbi.
 • Apgaismojuma izveides darbi Vangažu pilsētā Airīšu un Dārza ielā.
 • Priežu ielas, Vangažos, seguma nomaiņa.
 • Siguldas ielas, Vangažos, ietves un ielas seguma remonts.
 • Vidzemes ielas, Vangažos, iekšējā kvartāla labiekārtošana.

Siguldas novada pašvaldības budžets 2021. gadam (līdz 30.06.2021.)

Pievienotie faili

Budžets 2019Budžets 2020AtalgojumsPašvaldības nolikums, budžets, simbolika

2021. gada 23. septembra s. n. Nr. 18 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes s. n. Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”.pdf (642.34 KB)
21.02.2019. s.n. Nr.3 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 17.01.2019. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam.pdf (657.32 KB)
2019.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.pdf (1.364 MB)
17.05.2018. s.n. Nr.14 Par grozījumiem SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (2.139 MB)
15.03.2018. s.n. Nr.8 Grozījumi SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (270.32 KB)
2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (622.12 KB)
2017.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (323.97 KB)
11.01.2018. s.n. Nr.1 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 18.01.2017. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (281.29 KB)
13.01.2016. s.n. Nr.1 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (335.36 KB)
22.04.2015. s.n. Nr.6 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam.pdf (245.05 KB)
15.07.2015. s.n. Nr.8 Grozījumi Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB)
2015.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (88.68 KB)
2014.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.20 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (160.62 KB)
2014.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.17 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.57 KB)
2014.gada 23.jūlija saistošie noteikumi Nr.16 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.99 KB)
2014.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.61 KB)
2014.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.36 KB)
2013.gada 23.oktobra saistošie noteikumi Nr.35 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.51 KB)
2013.gada 31.jūlija saistošie noteikumi Nr.19 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.63 KB)
2013.gada 15.maija saistošie noteikumi Nr.12 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.03 KB)
2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.41 KB)
2013.gada 6.marta saistošie noteikumi Nr.9 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.95 KB)
2013.gada 9.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (110.52 KB)
2012.gada 10.oktobra Saistošie noteikumi Nr.27 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (113.04 KB)

Budžets 2018Budžets 2017Budžets 2016

Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.gadam.pdf (526.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (318.36 KB)
2016.gada budžets.pdf (486.85 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās aapdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.12 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (43.14 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.33 KB)
Pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējums 2016. - 2018.g..pdf (68.23 KB)
Saistošie noteikumi - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (93.68 KB)
Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.pdf (53.76 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (80.63 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (71.33 KB)
Ziņojums par pašvaldības 2016.gada budžetu.pdf (94.96 KB)

Budžets 2015

Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (64.35 KB)
Speciālais budžets 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (59.38 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (85.01 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (68.44 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta izdevumu tāme.pdf (357.46 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta ieņēmumu tāme.pdf (287.86 KB)
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta izdevumu norēķinu veikšanai ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm 2015.gadā.pdf (54.39 KB)
Pamatbudžet ieņēmumu tāme 2015.pdf (71.83 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2015.pdf (94.16 KB)
Speciālais budžets 2015.pdf (53.98 KB)
Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015.pdf (58.05 KB)

Budžets 2014Budžets 2013Budžets 2012Budžets 2011Budžets 2010