Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Būvvaldes sēdes

Būvvaldes sēdes notiek katru otrdienu Siguldā, Zinātnes ielā 7.

Tālrunis informācijai 67800956.

 

28.12.2021. – Darba kārtība

 1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi  20.08.2021. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.5-2021-440 (271) MAC Lapsu ceļš būvniecībai, Rietumvidzemes reģiona Ropažu meža iecirknī, ID 10463, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.2. Par nekustamā īpašuma “Vecsalas”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
1.3. Par pašvaldībai piederošās zemes “Gaujas ziedi” zemes vienības daļas nomu.

2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Saimniecības ēkas pārbūve Zelmeņu ielā 3,Turaidā, Siguldas novadā (izskatāmais jautājums pārcelts uz nākamo būvvaldes sēdi, papildu informācijas pieprasīšana).

 1. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu skolas ēkas jaunbūvei  nekustamajā īpašumā “Košas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, (zemes vienības  kadastra apzīmējums 80940040074).
3.2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Avotu ielā 18, Sigulda, Siguldas novads (TN 130265210).
3.3. Par būvniecības ieceri – Elektrotīkla pārbūve Cielavu ielā 2, Sigulda, Siguldas novads (80150022205) (30AT00-04/ TN-26448).
3.4. Par būvniecības ieceri – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošana Ošu ielā 1, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads .
3.5. Par būvniecības ieceri – Daudzdzīvokļu mājas jaunbūvei Jāņa Čakstes ielā 11, Sigulda, Siguldas novads.
3.6. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
3.7. Par nekustamā īpašuma ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 1. Mālpils pagasts:

4.1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Šķutes”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.         

 

21.12.2021. – Darba kārtība

 1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Ērikas, Inčukalna pagasts, Inčukalna nov., (TN 121343219).
1.2. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Bebrīšu ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
1.3. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu – “Gaujēni”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.

 1. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par būvniecības ieceri – Elektroenerģijas tīklu pārvietošanai Kārļkalni, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads (80680090213) (TN Nr. 30AT00-04/TN-29302).
2.2. Par adreses “Krimuldas Strēlnieki”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
2.3. Par būvniecības ieceri ģimenes dzīvojamās ēkas būvniecībai “Kalna Griezes”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.
2.4. Par būvniecības ieceri vasarnīcas un palīgēkas novietošanai “Vējkalni”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

 1.  Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par būvniecības ieceri dzīvokļa pārbūvei Lāčplēša ielā 9-30, Siguldā, Siguldas novadā.
3.2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā dzīvojamās mājas būvniecībai Pavasara ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
3.3. Par būvniecības ieceri lietošanas veida maiņai bez pārbūves ēkai Kalmju ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
3.4. Par būvniecības ieceri Vienas ģimenes dzīvojamās mājas pārbūvei Saules ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā. 
3.5. Par būvnieiecības ieceri dzīvokļa pārbūvei Lāčplēša ielā 9-27, Siguldā, Siguldas novadā. 
3.6. Par būvniecības ieceres publiskas apspriešanas uzsākšanu skolas ēkas jaunbūvei “Košās”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā (zemes vienības  kadastra apzīmējums 80940040074). 
3.7. Par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes dārza mājas jaunbūvē “Vērītēs”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
3.8. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Savrupmājas būvniecībai Saulrītu ielā 3, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
3.9. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas pārbūves projektā Allažu ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
3.10. Par būvniecības ieceri  Dzīvojamās mājas jaunbūvei – “Ādmiņi-1”, Siguldas pagasts,  Siguldas novads.
3.11. Par projektēšanas nosacījumu atzīmi būvatļaujā MAC Niedras ceļš pārbūve, Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10354.
3.12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Televīzijas ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
3.13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Puķītes” Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
3.15. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 1. Mālpils pagasts:

4.1. Lēmums par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, – arī pēc tā novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Mairitas”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
4.3. Par atteikumu veikt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

 

14.12.2021. – Darba kārtība

 1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par papildus informācijas pieprasīšanu dārza vasarnīcas būvniecībai, Dāliju ielā 13, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.2. Par būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.1-2021-5201 atcelšanu nojumes ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā Strazdiņu ielā 3, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.3. Par izmaiņu projekta saskaņošanu  Meža autoceļa “Silciema ceļš” pārbūvei, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, ID 9168.
1.4. Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri dīķa būvniecībai nekustamajā īpašumā “Lejiņas”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai  Dināru ielā 12, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.6. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Siliņu ielā, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.7. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamā māja, pirts un saimniecības ēka “Mežkalniņi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.8. Par nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
1.9. Par vēsturiskā būvatļaujas reģistrēšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Bebrīšu ielā 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Maldavas”, Inčukalna  pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.

2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Kalnāres iela 1, 2, 4, 5, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, (TN 124236213, 124341218, 124340219, 124237212).
2.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Saknītes”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
2.3. Par būvniecības ieceri  dzīvnieku apskates parka izveidei nekustamajā īpašumā “Vecšicas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads (papildus informācijas pieprasīšana).
2.4. Par būvniecības ieceres noraidīšanu – Nobrauktuves no valsts reģionālā autoceļa P7 Ragana – Turaida uz īpašumu “Vecšicas” pārbūve, piebraucamais ceļš un stāvvieta īpašumā “Vecšicas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

 1. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par zemes vienības ar adresi Siguldas iela 3, Mores pagasts, Siguldas novads daļas iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
3.2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai īpašumā “Vizbulītes”, Sigulda, Siguldas novads.
3.3. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā “Pakalni”, Mores pagasts, Siguldas novads.
3.4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads (TN 121013219).
3.5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā – Dzīvojamās mājas un nojumes būvniecībai Mālkalnu ielā 2 A, Sigulda, Siguldas novads.
3.6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Savrupmājas jaunbūve īpašumā “Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas jaunbūve Vējupītes ielā 15, Sigulda, Siguldas novads.
3.8. Par būvniecības ieceri – Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūve biroja ēkai Šķūņu ielā 2, Sigulda, Siguldas novads.
3.9. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa atjaunošanai E.Veidenbauma ielā 1-4, Siguldā, Siguldas novads.
3.10. Par būvniecības ieceri – Žoga jaunbūvei īpašumā “Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamo māju un saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā “Stirnas”, Mores pagasts, Siguldas novads.
3.12. Par vēsturisko datu iesnieguma izskatīšanu un izmaiņām būvatļaujā  Dzīvojamās mājas pārbūvei Gaismas ielā 10, Siguldā, Siguldas novads.
3.13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Šveices ielā 3, Siguldā, Sigulda novads, sadalīšanai.
3.14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunlācīši” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

4. Mālpils pagasts:

4.1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu objektam Ārējā elektroapgāde N/A, Mālpils pagasts, Siguldas novads (TN 111801211).
4.2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Galdnieki” un “Galdnieki 1” Mālpilī, Mālpils pagasts, Siguldas novads, robežu pārkārtošanai.

 

7.12.2021. – Darba kārtība

 1. Inčukalna pagasts:
1.1. Par būvniecības ieceri MAC Zirguvēra ceļa atzars būvniecība, Rietumvidzemes reģiona Ropažu meža iecirknī, ID 10341.
1.2. Par izmaiņām dzīvojamās mājas, adrese “Niedrītes”, Griķi, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, būvatļaujā.
1.3. Par būvniecības ieceri T28712 “Vidzemes šos.36 km” pārbūve Inčukalna novadā (IO-143688).
1.4. Par būvniecības ieceri PGV atzara uz GRS Vangaži pieslēgšanas mezglu pie PGV Rīga-Inčukalna PGK I un II līnijas pārbūves un PGV atzara pielāgošanai iekšējai diagnostikai.

2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Gavēņu iela 10, Ragana, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
2.2. Par adreses un nosaukuma maiņu.
2.3. Par būvniecības ieceri Stādu uzglabāšanas noliktavas, administrācijas, sadzīves un ražošanas ēkas, tehnikas nojumju jaunbūvei saimniecībā “Zābaki” Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.

3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par būvniecības ieceri Dīķa būvniecībai nekustamajā īpašumā “Rigondas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
3.2. Par būvniecības ieceri Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Krišjāņa Barona ielā 18-24, Siguldā, Siguldas novadā.
3.3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas jaunbūvei “Ozolzīles”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
3.4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Pulkveža Brieža iela 89, Sigulda, Siguldas novads, (TN 119148219, 119150210).
3.5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Kaķīškalna iela 4, 6, Sigulda, Siguldas novads, (TN 129631211, 129632210).
3.6. Par būvniecības ieceri Vasaras mājas būvniecībai Saules ielā 229, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
3.7. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Dailes ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
3.8. Par būvniecības ieceri Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 89, Siguldā, Siguldas novadā.
3.9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās māja, šķūņa un pirts pārbūvei, novietošanai Nurmižu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
3.10. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dabas aizsardzības pārvaldes ēkas Baznīcas ielā 7, Siguldā ārējo norobežojošo konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanai.
3.11. Par adreses maiņu.
3.12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Rožu ielā 5B, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanai.
3.13. Par grozījumiem 2021. gada 18. janvāra zemes nomas līgumā Nr. 2021/24.

4. Mālpils pagasts:

4.1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu vasarnīcas būvniecībai nekustamajā īpašumā “Veclāči”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā.
4.2. Par būvniecības ieceri – T29227 “Kraukļi” Z-2 tīkla pārbūve Mālpilī, Mālpils pagastā (IO-159350).

 

2.12.2021. – Ārkārtas sēdes darba kārtība

1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par būvniecību īpašumā “Baižkalni” Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.

 

30.11.2021. – Darba kārtība

1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par vēsturiskās būvniecības iesnieguma akceptēšanu un izmaiņām būvatļaujā dzīvojamās mājas pārbūvei nekustamajā īpašumā Gaismas iela 4, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
1.2. Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Siliņu ielā 5, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.3. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamā māja un saimniecības ēka, Rožu iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.4. Par atteikumu izdot būvatļauju Saimniecības ēkas – koka karkasa modulis būvniecībai īpašumā Zušu iela 20, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.5. Par būvniecības ieceri – Viena dzīvokļa mājas jaunbūve, Narcišu iela 8, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.6. Par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai “Bezbērziņi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.7. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamās mājas jauna būvniecība īpašumā “Gaismas”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.8. Par nekustamā īpašuma “Viesulēni”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
1.9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamo īpašumu “Plānupes meži”, “Mazās Laugas”, “Laugas purvaines”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, zemes vienību daļām.
1.10. Par vēsturiskās būvniecības iesnieguma izskatīšanu – Dārza māja, Loka sestā iela 7, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.

 1. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par izmaiņu saskaņošanu būvprojektā “Slēpošanas trašu drošības uzlabošana, elektro apgādes un ūdens apgādes komunikāciju pārbūve, 1. kārta”, “Zābaki”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.2. Par būvniecības ieceri – Mākslīgais mitrājs sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no dzīvojamās ēkas īpašumā “Ūbeles”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.3. Par būvniecības ieceri – Pagaidu būvlaukumu ierīkošana zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8068 010 0091, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.4. Par būvniecības ieceri – saimniecības ēkas jaunbūve nekustamajā īpašumā “Briedīši”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.5. Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri dzīvojamās mājas būvniecībai Dārza ielā 16, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Gobas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.

 1. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par lēmuma anulēšanu būvniecības iecerei – Daudzdzīvokļu ēkas apkures sistēmas atjaunošana Lakstīgalas iela 6A, Sigulda, Siguldas novads.
3.2. Par būvniecības ieceri Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jauna būvniecība – precizēts risinājums – Pulkveža Brieža iela 89B, Sigulda, Siguldas novads.
3.3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam “Jaunstarpaskalni”, Siguldā, Siguldas novadā (TN 120167218).
3.4. Par būvniecības ieceri – Grīvnieku ielas izbūve Siguldā, Siguldas novadā
3.5. Par būvniecības ieceri – Dārza māja, Dāliju iela 22, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
3.6. Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri – dzīvokļa pārbūve, Kr. Barona 18-24, Sigulda, Siguldas novads. (iesniegta precizēta būvniecības iecere)
3.7. Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri – dzīvokļa atjaunošana E. Veidenbauma ielā 1-4, Siguldā, Siguldas novads.
3.8. Par būvniecības ieceri- Saimniecības ēkas  jaunbūve īpašumā “Lejasrozes”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.9. Par būvniecības ieceri – Ūdensapgādes pieslēgums dzīvojamai mājai Zvaigžņu ielā 28, Sigulda, Siguldas novads.
3.10. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana Saules ielā 2A, Siguldā, Siguldas novads.
3.11. Par būvniecības ieceri – Saimniecības korpusa daļas vienkāršota atjaunošana par ārstniecības iestāžu telpu grupu, Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads.
3.12. Par grozījumiem 2019. gada 1. jūlija zemes nomas līgumā Nr.4.3-6.6/2019/724.
3.13. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamās mājas būvniecībai Kaķīškalna ielā 4, Sigulda, Siguldas novads.
3.14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Pavasara ielā, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.
3.15. Par būvniecības ieceri – Noliktavas jaunbūve nekustamajā īpašumā “Birzmaļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

 1. Mālpils pagasts:

4.1. Par nosacījumu izsniegšanu īpašuma “Podiņu parks”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.
4.2. Par atļaujas sniegšanu nekustamā īpašuma “Palejas”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.
4.3. Par atļaujas sniegšanu nekustamā īpašuma “Mūkiņas”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.
4.4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Būņas”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.

 

23.11.2021. – Darba kārtība

1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par Būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam Pirmie Mežlauki, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (TN 129270216).
1.2. Par papildus informācijas pieprasīšanu dārza vasarnīcas būvniecībai, adrese Dāliju iela 13, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.3. Par projekta akceptu savrupmājai un saimniecības ēkai “Kaupēri”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.4. Par būvniecības ieceri Tirdzniecības moduļa ēkas jaunbūve - īslaicīgas lietošanas būve “Vidiņi”, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.5. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas - koka karkasa modulis būvniecībai, Zušu iela 20, Egļupe, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.
1.6. Par papildus informācijas pieprasīšanu tirdzniecības ēkas jaunbūvei “Drusti”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.

2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads., (TN 134199201).
2.2. Par būvniecības ieceri Ūdensvada izbūvei “Kārļkalni”, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads., LV-2150; Rožu iela 21, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads., LV-2150; “Sprīdīši”, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150; “Gravenieši”, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150; “Teikas”, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.
2.3. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas vienkāršotai atjaunošanai Pīlādžu iela 16, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Strazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
3.2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēgums izbūvei dzīvojamai mājai Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā.
3.3. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Rožu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
3.4. Par būvniecības ieceri Maģistrālā sadzīves notekūdens kanalizācijas tīkla izbūve Nurmižu ceļš, Siguldas pagasts, LV-2150 (Nurmižu ceļš 24, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads., LV-2150; Nurmižu ceļš 14, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads., LV-2150; Nurmižu ceļš 16, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads., LV-2150; Nurmižu ceļš 18, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads., LV-2150; Nurmižu ceļš 20, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads., LV-2150; Nurmižu ceļš 22, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads., LV-2150).
3.5. Par būvniecības ieceri Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūvei biroja ēkai Šķūņu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
3.5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Gaismas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
3.6. Par būvniecības ieceri MAC Plānupes ceļš būvniecība, Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10434.
3.7. Par būvniecības ieceri Elektronisko sakaru tīkla izbūvei Jaunā, Pērkona, Zāļu, Ķiršu, Vētras un Strēlnieku ielās Siguldā.
3.8. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Jūdažu iela 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Sigulda, Siguldas novads, (TN 130163215).
3.9. Par būvniecības ieceri Nojumes jaunbūvei Lauku ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
3.10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0207.

4. Mālpils pagasts:

4.1. Par būvniecības ieceri - Ārējā elektroapgāde īpašumam Vecliepas, Mālpils pagastā, Siguldas novadā (TN 130535212).
4.2. Par projekta akceptu dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai “Ūsiņi”, Mālpils pagasts, Siguldas novads.
4.3. Par adreses piešķiršanu “Kalna Ziemeļi” Mālpils pagasts, Siguldas novads.
4.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu  īpašuma “Viesturi”, Sidgunda, Mālpils pagasts, Siguldas novads sadalīšanai.

 

16.11.2021. – Darba kārtība

 1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par būvniecības ieceri Vasarnīcas, saimniecības ēkas, palīgēkas un siltumnīcas novietošana, Loka septītā iela 17, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.2. Par būvniecības ieceri – Inčukalna tautas nama pārbūve, Atmodas iela 1A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam “Pirmie Mežlauki”, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Siguldas novads. (TN 127446217).
1.4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Pirmās Grīvas”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.5. Par pašvaldībai piederošās zemes “Gaujēni”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, zemes vienības daļas nomu.
1.6. Par pašvaldībai piederošās zemes “Vangažu Ziedi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads,  zemes vienības daļas nomu.
1.7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījuma izsniegšanu nekustamo īpašumu “Skariņas” un “Zemgaļi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, robežu pārkārtošanai un sadalīšanai.
1.8. Par adreses piešķiršanu īpašumam “Ķīvītes”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.

 1. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par būvniecības ieceri – Ceļa izbūve īpašumā Maldupes iela, Krimuldas pagasts,  Siguldas novads.
2.2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde nekustamajam īpašumam “Raideri”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, (TN 131514216).

 1. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par zemes vienības daļas “Dārziņi”, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
3.2. Par būvniecības ieceri Sporta zāles vienkāršotai atjaunošanai Gāles ielā 29, Sigulda, Siguldas novads.
3.3. Par būvniecības ieceres iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu būvniecības iecerei – skolas ēka nekustamajā īpašumā “Košas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
3.4. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas jaunai būvniecībai nekustamajā īpašumā “Lejasrozes”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi 08.05.2021. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2021-3335 (2276) dzīvojamās mājas būvniecība Jasmīnu ielā 8, Sigulda, Siguldas novads.
3.6.Par būvniecības ieceri -Ārējā elektroapgāde nekustamajam īpašumam Mālkalnu iela 17, Sigulda, Siguldas novads, (TN 130434216).
3.7. Par būvniecības ieceri – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls Rūsiņu ielā 9, Siguldā, Siguldas novads.
3.8. Par nekustamā īpašuma “Rūtiņi”, Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
3.9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Rakstiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 1. Mālpils pagasts:

4.1. Par būvniecības ieceri Mālpils parka gājēju celiņu pārbūvei (Publiskā apspriešana koku ciršanai).
4.2. Par nekustamā īpašuma “Dravantas”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
4.3. Par nekustamā īpašuma “Vīzes”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
4.4. Par nekustamā īpašuma “Vanagi”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
4.5. Par adreses piešķiršanu īpašumam “Ūsiņi”, Mālpils pagasts, Siguldas novads.

 

9.11.2021. – Darba kārtība

1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par būvniecības ieceri žoga izbūvei Gaujaslīču ielā 54, Gaujā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā,
1.2. Par papildus informācijas pieprasīšanu objektam Ārējā elektroapgāde īpašumam Pirmie Mežlauki, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (TN 129270216).
1.3. Par būvniecības ieceri šķūņa būvniecībai īpašumā “Strēlnieki”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
1.4. Par papildus informācijas pieprasīšanu objektam Ārējā elektroapgāde īpašumam Pirmie Mežlauki, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (TN 127446217).
1.5. Par atteikumu akceptēt ieceri ēkas nojaukšanai nekustamajā īpašumā Gaujaslīču ielā 54, Gaujā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
1.6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā  īpašuma “Tālavas”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
1.7. Par izmaiņu akceptēšanu būvniecības iecerē Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Roziņi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
1.8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Eglaines” Inčukalna pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.
1.9. Par adreses piešķiršanu “Gaismas”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.10. Par adreses piešķiršanu “Ābeles”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
1.11. Par adreses piešķiršanu “Lavitas”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.12. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu “Gaujēni”, Inčukalna pagasts

2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par būvniecības ieceri – 20kV EPL B088 no balsta Nr. 352 līdz balstam Nr.383 pārbūve Krimuldas un Sējas novados (IO-172752).
2.2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde n/a, Krimuldas novads, 80680040083 (TN 122965214).
2.3. Par būvniecības ieceri Pirts būvniecībai īpašumā “Puķītes”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.
2.4. Par būvniecības iecerei dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Priedāji”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.
2.5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Zilkalni” Krimuldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.
2.6. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde “Silmalas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads (TN 113061208).
2.7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas būvniecībai “Bagātnieki”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par nekustamā īpašuma “Graudi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
3.2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Kaupo iela 18, Sigulda, Siguldas novads, (TN 127001212).
3.3. Par būvniecības ieceri vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Ventas ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
3.4. Par būvniecības ieceri – Lietotāja 0,4kV elektroapgāde Mālkalnu iela 17, Sigulda, Siguldas novads.
3.5. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
3.6. Par būvniecības ieceri dzīvokļa telpu pārplānošanai Leona Paegles ielā 9-28, Siguldā, Siguldas novadā.
3.7. Par būvniecības ieceri Auto stāvlaukuma izbūvei Stacijas ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
3.8. Par būvniecības ieceri Rūpnieciski ražota “Taromātu” kioska novietošanai, Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
3.9. Par būvniecības ieceri Rūpnieciski ražota “Taromātu” kioska novietošanai, Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
3.10. Par būvniecības ieceri Siguldas pilsētas stadiona pārbūvei Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
3.11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Avotu ielā 33, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.
3.12. Par nekustamo īpašumu Mazā Saules ielā 6 un Mazā Saules ielā 8, Siguldā, Siguldas novads, zemes vienību apvienošanu.
3.13. Par būvniecības ieceri Pirts ēkas jaunbūvei Doņu ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
3.14. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamās mājas gāzapgāde Smilgu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
3.15. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaupo ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā.
3.16. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā MAC Arupītes ceļš būvniecībai, Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10247.
3.17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lejas Spriguļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 1310 sadalīšanai.

4. Mālpils pagasts:

4.1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Torņkalna iela 7, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads (TN 123591218).
4.2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Kalna Ziemeļi”, Mālpils pagasts, Siguldas novads.
4.3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Ceļmaļi, Sidgunda, Mālpils pagasts, Siguldas novads (TN 114675211).
4.4. Par atteikumu akceptēt izmaiņu projektu saimniecības ēkai, “Gulbīši”, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads.

 

2.11.2021. – Darba kārtībā

 1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde, Ingas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, (TN 127052216).
1.2. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde un 0.4kV kabeļu līnijas Z-8717-4 pārcelšana “Rakari”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads (TN 105465210, 105179218, 30AT00-04/TN-22432).
1.3. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Ceriņu iela 25, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads (TN 122184215).
1.4. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Niedrītes”, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.5. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūvei īpašumā “Ķīvītes”, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Dziļstrauti 1” un “Imanti”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
1.7. Par būvniecības ieceri – Meža autoceļa “Sēnītes ceļš” būvniecība, Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10435, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.8. Par būvniecības ieceri – Dārza mājas novietošanai Jasmīnu ielā 22, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.

 1. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Dzeguzītes”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.
2.2. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamās mājas pārbūve, “Kārļkalni”, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.3. Par būvniecības ieceri Ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā “Teikas”, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalnložas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.

 1. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par zemes vienības “Jaunliepas” daļas, Siguldā, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
3.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Senču ielā 3, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.
3.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.
3.4. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Rūķi, Allažu pagasts, Siguldas novads, (TN 128330212).
3.5. Par būvniecības ieceri Ēku nojaukšanai Vidzemes šoseja 29, Sigulda, Siguldas novads.
3.6. Par būvniecības ieceri Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei, Strēlnieku 11A, Sigulda, Siguldas novads.
3.7. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un palīgēkas jaunai būvniecībai nekustamajā īpašumā Klusā iela 24, Sigulda, Siguldas novads.
3.8. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu pieslēgums dzīvojamai ēkai Jūdažu iela 3A, Sigulda, Siguldas novads.
3.9. Par būvniecības ieceri Dārza nojume/lapene   Strēlnieku ielā 15, Sigulda, Siguldas novads.
3.10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kaļļu grantskarjers”, Mores pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.
3.11. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Cūku audzēšanas kompleksa būvniecībai, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.12. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas būvniecībai, Kuršu iela 1, Sigulda, Siguldas novads.
3.13. Par būvniecības ieceri – Z-8341-1 pārbūve Siguldas pagasts, Siguldas novads, IO-137064.
3.14. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Egļu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
3.15. Par būvniecības ieceri -Saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Ata Kronvalda ielā 2, Sigulda, Siguldas novads.
3.16. Par būvniecības ieceri – Palīgēkas novietošanai Ata Kronvalda ielā 2, Sigulda, Siguldas novads.
3.17. Par būvniecības ieceri Vasarnīcas pārbūvei nekustamajā īpašumā Garā iela 147, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.18. Par būvniecības ieceri Biroju ēkas otrā un trešā stāva telpu lietošanas veida maiņai bez pārbūves Pils ielā 13a, Siguldā, Siguldas novads.
3.19. Par būvniecības ieceri Garāžas jaunbūvei nekustamajā īpašumā Ventas ielā 3A, Sigulda, Siguldas novads.
3.20. Par Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes 2021. gada 27. aprīļa lēmuma “Par zemes vienības daļa “Jaunliepas”, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai” (prot. Nr.17., 9.§) atcelšanu.
3.21. Par būvniecības ieceres noraidīšanu – Dzīvojamās mājas būvniecībai Kaķīškalna ielā 6, Sigulda, Siguldas novads.
3.22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu – Rožu iela 7, Rožu iela 7A, Rožu iela 9, Sigulda.
3.23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Mucenieki” un “Meža Strauti” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
3.24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Noras”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 1. Mālpils pagasts:

4.1. Par būvniecības ieceri – MAC Zaubes ceļš pārbūve, Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10328.
4.2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lejas Sēļi”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
4.3. Par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai (Zemeņu iela 11, Mālpils).

 

26.10.2021. – Darba kārtība

 1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Ražošanas ēka – noliktava būvniecībai  Rūpniecības ielā 10, Inčukalnā, Inčukalna pagastā.
1.2. Par būvniecības ieceri Dārza mājas un palīgēkas būvniecībai Zušu ielā 19, Egļupē, Inčukalna pagastā.
1.3. Par pašvaldībai piederošās zemes “Gaujas ziedi” zemes vienības daļas nomu.
1.4. Par pašvaldībai piederošās zemes “Gaujas ziedi” zemes vienības daļas nomu.
1.5. Par pašvaldībai piederošās zemes “Gaujas ziedi” zemes vienības daļas nomu.
1.6. Par pašvaldībai piederošās zemes “Gaujas ziedi” zemes vienības daļas nomu.
1.7. Par zemes vienības atdalīšanu, nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par būvniecības ieceri Biroja ēkas būvniecībai “Sārumpils”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.2. Par būvniecības ieceri - Ārējā elektroapgāde Tirgus iela 5B, 7, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, (TN 117348215, 117350216).
2.3. Par būvniecības ieceri - Ārējā elektroapgāde Jaunceriņi, Krimuldas pagasts, Siguldas novads (TN 124542211).
2.4. Par adreses “Venges”, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.

3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Smilgu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
3.2. Par būvniecības ieceri Kanalizācijas tīklu pievadu izbūvei Sila ielā 196, Egļupe, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
3.3. Par būvniecības ieceri lietošanas veida maiņai bez pārbūves Veterinārā klīnika Leona Paegles ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
3.4. Par izmaiņām Apliecinājuma kartē Darba un atpūtas telpu pārbūvei par mācību telpām Rūdolfa Blaumaņa ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
3.5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Vītolu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
3.6. Par būvniecības ieceri Sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēguma dzīvojamai mājai būvniecībai Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā.
3.7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Savrupmājas jaunbūvei “Krastmalas 1”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
3.8. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Jura Ozola ielā 43, Siguldā, Siguldas novadā.
3.9. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Ērgļi, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 110819217).
3.10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Daudzdzīvokļu mājas pārbūvei Šveices ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
3.11. Par būvniecības ieceri Biroju ēkas pārbūvei Pulkveža Brieža ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā.
3.12. Par ieceres iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu Taromāta novietošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
3.13. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Pacēlāja vadības mājiņas pārbūvei (Tarzāns) Peldu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
3.14. Par būvniecības ieceri – Esošās uzskaites sadalnes pārbūve Dārza iela 25, Sigulda, Siguldas novads (80150023713) (30AT00-04/ TN-28197).
3.15. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Pirts ēkas būvniecībai īpašumā “Pakalni”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
3.16. Par būvniecības ieceri Dārza mājas un pirts būvniecībai Smilgu ielā 354, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
3.17. Par būvniecības ieceri Strazdu ielas izbūve (kad.apzīmējums 8015004801) ar pieslēgumu pie valsts vietējā autoceļa V96 (pievadceļs Lorupes gravai).
3.18. Par zemes vienības “Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
3.19.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamāīpašuma “Dižbebri” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
3.20. Par nekustamā īpašuma “Cēļi” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.

 1. Mālpils pagasts:

4.1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Sakarnieki, Mālpils pagasts, Siguldas novads (TN 124513211).
4.2. Par būvniecības ieceri – Jauns elektroapgādes pieslēgums N/A, Mālpils pagasts, Siguldas novads (TN 116101217).
4.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – Pilskalnu iela 4, Mālpils pagasts, Siguldas novads.

 

19.10.2021. – Darba kārtība

1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par būvniecības ieceri Šķūņa būvniecībai Kļavas ielā 3, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.2. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde N/A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads (TN 117731217).
1.3. Par būvniecības ieceri 20/0,4kV T-8721 pārbūve, “Atvases”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads (IO-187045).
1.4. Par būvniecības ieceri – Sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve Zušu ielā 10, Egļupe, Inčukana pagasts, Siguldas novads.
1.5. Par būvniecības ieceri – Telpu grupu lietošanas veida maiņai bez pārbūves, “Vītiņkalni”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.6. Par būvniecības ieceri – Dzīvokļu īpašuma Smilšu ielā 24-1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, apvienošanai un pārbūvei.
1.7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījuma izsniegšanu zemes vienības Plānupes ielā 30, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai  un apvienošanai ar zemes vienību Plānupes ielā 28, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.8. Par pašvaldībai piederošās zemes “Viršu ziedi” zemes vienības daļas nomu.
1.9. Par pašvaldībai piederošās zemes “Gaujas ziedi” zemes vienības daļas nomu.
1.10. Par pašvaldībai piederošās zemes “Gaujas ziedi” zemes vienības daļas nomu.

2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par adreses piešķiršanu, “Sārumpils”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.2. Par adreses piešķiršanu, “Vecšicas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Rugāji 1, Krimuldas pagasts, Siguldas novads (TN 129948218).

3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par būvniecības ieceri – Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jauna būvniecība – Pulkveža Brieža ielā 89, Sigulda, Siguldas novads.
3.2. Par būvniecības ieceri – Rūpnieciski ražotas pirts novietošanai Jura Ozola ielā 12, Sigulda, Siguldas novads.
3.3. Par būvniecības ieceri – dzīvojamās mājas nojaukšanai īpašumā  “Klūdziņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.4. Par būvniecības ieceri – Ēkas fasādes pārbūvei, Institūta iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
3.5. Par būvniecības ieceri – dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai, Krišjāņa Barona 2-18, Sigulda, Siguldas novads.
3.6. Par būvniecības ieceri – Viena dzīvokļa mājas jaunbūvei Vējupītes ielā 24, Sigulda, Siguldas novads.
3.7. Par būvniecības ieceri – Sētas izbūvei Pureņu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
3.8. Par būvniecības ieceri – Saimniecības ēkas jaunbūvei un Palīgēku nojaukšanai Atbrīvotāju ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
3.9. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamā mājas jauna būvniecība, Krasta iela 9, Sigulda, Siguldas novads.
3.10. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamās mājas jaunbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
3.11. Par būvniecības ieceri – Dvīņu mājas jaunbūve Dabreļa ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
3.12. Par būvniecības ieceri – Maģistrālā sadzīves notekūdens kanalizācijas tīkla izbūve Nurmižu ceļš, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
3.13. Par būvniecības ieceri – Taromāta novietošana Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā (pagarināts izskatīšanas termiņš, izskatīšana pārcelta uz nākamo būvvaldes sēdi).
3.14. Par būvniecības ieceri – Dīķa ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Vadmalas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.15. Par būvniecības ieceri – Savrupmājas jaunbūvei Miera ielā 22, Sigulda, Siguldas novads
3.16. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamās mājas jaunbūvei, Graudu ielā 6, Sigulda, Siguldas novads
3.17. Par būvniecības ieceri – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūvei Šveices ielā 6, Siguldā, Siguldas novads
3.18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Putni” un “Lejas Putni”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
3.19. Par izmaiņu projektu Dzīvojamās mājas jaunbūvei Atbrīvotāju iela 17, Sigulda, Siguldas novads.

4. Mālpils pagasts:

4.1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde N/A, Mālpils pagasts, Siguldas novads, 80740020183, 80740020184, 80740020185, 80740030130, (TN 112383217).
4.2. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamā mājas un saimniecības ēkas jauna būvniecība īpašumā “Ūsiņi”, Mālpils pagasts, Siguldas novads.
4.3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde “Jaunbērzaines”, Mālpils pagasts, Siguldas novads (TN 113139211).

 

12.10.2021. – Darba kārtība

1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par būvniecības ieceri Veikala fasādes vienkāršotai atjaunošanai Atmodas ielā 10, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
1.2. Par būvniecības ieceri Dīķa izbūvei nekustamajos īpašumos “Straumēni” un “Straumes”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
1.3. Lēmums par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, – arī pēc tā novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Siliņu iela 1, Inčukalns, Inčukalna novads.
1.4. Par būvniecības ieceri palīgēku būvniecībai un nojaukšanai Garā iela 73, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.

2. Krimuldas pagasts:

2.1. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 8-7, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.
2.2. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 8-9, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.
2.3. Par būvniecības iecere Fasādes vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 8, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.
2.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašuma “Klāmaņi”, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai.

3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Celmiņi, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 126007217).
3.2. Par būvniecības ieceri lietošanas veidai maiņai telpām Raiņa ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
3.3. Par izmaiņu projekta akceptēšanu būvniecības lietā  BIS-BL-392279-14430 Ārējā elektroapgāde Strēlnieku iela 48, Sigulda, Siguldas novads (TN 135772203).
3.4. Par būvniecības ieceri Ārējo elektroapgādes tīklu pieslēgums valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) km 54,400 (N01), (TN 111386215).
3.5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Papeles, Siguldas pagasts, Siguldas novads (TN 115281219).
3.6. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde “Dižsaulītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads (TN 118753210).
3.7. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Mēness iela 43, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 122328217).
3.8. Par būvniecības ieceri Rūpnieciski ražotas koka mazēkas novietošanai īpašumā Veltiņi, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.9. Par būvniecības ieceri Elektronisko sakaru tīkla izbūvei Pērsieša ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.

4. Mālpils pagasts:

4.1. Par adreses “Saules Krasts”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
4.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vibrokas iela 12, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
4.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Nekustamā īpašuma “Ozolpļavas”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
4.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu – “Erintes”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā.

5.10.2021. – Darba kārtība

 1. Inčukalna pagasts:
  1.1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei, Neļķu iela 13, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
  1.2. Par būvniecības ieceri Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvei ēkai Dzelzceļa ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
  1.3. Par būvniecības ieceri šķūņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Kļavas iela 3, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
 2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts
  2.1. Par dzīvnieku apskates vietas (parka) izveidi nekustamajā īpašumā “Vecšicas”, Krimudas pag., Siguldas novads (izskatāmais jautājums pārcelts uz nākamo būvvaldes sēdi, papildus informācijas pieprasīšana).
 3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:
  3.1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, Jūdažu iela, Sigulda, Siguldas novads. Elektrolīnijas pārbūve (30AT00-04/TN-28845).
  3.2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Miera iela 22, Sigulda, Siguldas novads (103212216).
  3.3. Par būvniecības ieceri Vienģimenes dzīvojamās ēkas un garāžas jaunbūvei Mākoņu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
  3.4. Par būvniecības ieceri – Nojume Helmaņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
  3.5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā.
  3.6. Par būvniecības ieceri Nojumes jaunbūvei, Lauku iela 9, Sigulda, Siguldas novads.
  3.7. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Rūķugals, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 123027216).
  3.8. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Atmodas, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 123014216, 123013217).
  3.9. Par zemes vienības “Līdumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu                                                        sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
  3.10. Par būvniecības ieceri – Gāzes vada pievads Kaupo ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
  3.11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Saules ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Mālpils pagasts:
  4.1. Par adreses “Dūdeles” piešķiršanu Mālpils pagastā, Siguldas novadā.

28.09.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena (P < 0,01 MPa) sadales gāzesvada jaunbūvei Pēteralas un Pavasara ielās, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par galvenā lietošanas veida precizēšanu būvatļaujā Saimniecības ēkas būvniecībai Kaļķu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posma būvniecībai Griezes ielā (8-10), Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Pērles iela 22, Sigulda, Siguldas novads (TN 122102213).
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas un palīgēku jaunbūvei “Sauliešos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas atjaunošanai “Kalnašķiliņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojuma un autostāvvietas pārbūvei Leona Paegles ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Pirts ēkas un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Kronis”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceres noraidīšanu Žoga Pārbūvei/Izbūvei Pureņu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par nekustamā īpašuma “Druvas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Pulkveža ielā 89, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 12. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Atpūtas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēguma būvniecībai dzīvojamai ēkai Rūsiņa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri – Lietus ūdens kanalizācijas novadīšana no ēkām Zinātnes ielā 7, 7B Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par trešās personas statusa piešķiršanu.
 16. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Šveices ielā 7B, Siguldā, Siguldas novadā.

21.09.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Jūdažu iela 3A, Sigulda, Siguldas novads (TN 115558214).
 2. Par būvniecības ieceri Garāžas jaunbūvei Ventas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Saimniecības ēkas jaunbūvei “Mežjāņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri – Jauns elektroapgādes pieslēgums Strēlnieku iela 11A, Sigulda, Siguldas novads (TN 116474216).
 5. Par būvniecības ieceri Piebraucamais ceļš īpašumam “Magones”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 6. Par būvniecības ieceri Savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Jaunā iela 15, Sigulda, Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Pavasara ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai Bišu ielā 179, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Pulkveža Brieža iela, Sigulda, Siguldas novads (105474214).
 10. Par būvniecības ieceri Piekļuves mezgla ārtelpu skapja ierīkošanai un pievada izbūvei Pulkveža Brieža ielā 56, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Telekomunikāciju skapja elektroapgādei (lietotāja tīkli) Pulkveža Brieža iela 56, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai Ventas ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde, Lazdas, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 115913215; 118936215).
 14. Par nekustamā īpašuma “Zviedri 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420020153 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lazdas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 17.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Grīvas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Airīšu mežs” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 19. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas būvniecībai, Strēlnieku ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības icerei Dzīvojamās mājas gāzapgādei Sapņu ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Ventas iela 2B, Sigulda, Siguldas novads (TN 124765218).
 22. Par būvniecības ieceri Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūve Egļu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.

 

14.09.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Autobusa pieturvietas nojumes būvniecībai Pulkveža Brieža ielā, Siguldā pie Pulkveža Brieža ielas 4.
 2. Par būvniecības ieceri – Esošās uzskaites sadalnes Augļu iela 4, Sigulda, Siguldas novads (80150040410) (30AT00-04/TN-21119).
 3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Graudu iela 4, Sigulda, Siguldas novads, (TN 127595210).
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde “Grīvnieki”, Sigulda, Siguldas novads (TN 120661219).
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai “Vizbulītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ierosinātāja maiņu būvniecības iecerē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Satezeles iela 4-4, Sigulda.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā Kosas-1, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai “Jaunklētnieki”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkla pieslēgums dzīvojamai mājai būvniecībai Strēlnieku ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 11,  Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 12. Par iesniegumu izmaiņu veikšanai būvatļaujā Dzīvojamās ēkas būvniecībai Sapņu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.  
 13. Par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojumam un autostāvvietas pārbūvei Leona Paegles ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.

 

7.09.2021. – Darba kārtība

 1. Par zemes vienības “Līdumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 2. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Nurmižu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dārza mājas un pirts atjaunošanai Silciema ielā 69, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Mazēkas jaunbūvei – ūdensapgādes un kanalizācijas daļa. “Āboli”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei “Pilskalni 1”, Sigulda, Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceri Pacēlāja vadības mājiņas pārbūvei (Tarzāns) Peldu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri – ārējā elektroapgāde Mākoņu iela 6, Sigulda, Siguldas novads, (TN 125811213).
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai telpu atjaunošanai Jaunatnes ielā 1-31, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Veltiņi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0065 sadalīšanai.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Mētras” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 12. Par grozījumiem Siguldas novada būvvaldes 2021. gada 31. augusta lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunzemi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0055 sadalīšanai” (protokols Nr.34, 6.§).

 

31.08.2021. – Darba kārtība

 1. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Rūdolfa Blaumaņa ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā (TN 111882214).
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Vītolu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Telts angāra novietošanai un vārtu izbūvei Televīzijas ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošanai Jasmīnu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunzemi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0055 sadalīšanai.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Graudi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0119 sadalīšanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Rotas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0389 sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Vējupītes ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Jūdažu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas būvniecībai “Jaunvildes”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības Pievada gāzesvada izbūvei Jūdažu ielā 3a, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri  Dzīvokļa Nr.4 vienkāršotai atjaunošanai Satezeles ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri - Ārējā elektroapgāde Strēlnieku iela 93, Sigulda, Siguldas nov. (TN 120893210).
 15. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas pievada izbūvei dzīvojamai mājai Dārza ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas pievada izbūvei ēkai Gāles ielā 23A, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

24.08.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu jauno tehniķu stacijas ēkas pārbūvei par vienģimenes dzīvojamo ēku Oskara Kalpaka ielā 11, Siguldā, Siguldas novads.
 2. Par būvniecības ieceri MAC Arupītes ceļš būvniecībai, Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10247.
 3. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Mākoņu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla būvniecībai Zemgales ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Ārējā lifta izbūvei Siguldas slimnīcā Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvnicības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Šveices ielā 35-7, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai Līvu ielā 14, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Siltumnīcas būvniecībai Klusā iela 16, Sigulda, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojuma būvniecībai  Leona Paegles ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Bērnudārza “Pīlādzītis” Strēlnieku iela 13, Sigulda vienkāršotā atjaunošana.
 11. Par izmaiņu akceptēšanu saskaņotā dzīvojamās mājas būvprojektā Celtnieku ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Īslaicīgas lietošanas būves novietošanai Vidzemes šoseja 69, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par nekustamā īpašuma “Stūrīši-2” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma “Krieviņi” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Indras” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0047 sadalīšanai.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Starpaskalni” Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 17. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Dārznieku iela 9, Sigulda, Siguldas novads.
 18. Par būvniecības ieceri sētas būvniecībai Dārza ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Pirts ēkas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Allažu pamatskolas telpu grupas 001 vienkāršotā atjaunošana Skolas ielā 5, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 21. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Grupu mājas un atelpas brīža jeb īslaicīgās sociālās aprūpes centra jaunbūvei Saules ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Sintijas” Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 1197 sadalīšanai.
 23. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas jaunbūvei Mākoņu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas pārbūvei  “Bebroņi 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Akāciju ielā 8 un Akāciju ielā 10, Siguldā, Siguldas novads, robežu pārkārtošanai.
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Nītaures ielā 14, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.
 27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Televīzijas ielā 9, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.

 

17.08.2021. – Darba kārtība

 1. Par grozījumiem 2021. gada 20. aprīļa lēmumā “Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Šveices ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.16, 2.§) un būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2021-2816 (2270).
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Eduarda Veidenbauma ielā 1-4, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceres realizācijas termiņa pagarināšanu Daudzfunkcionālas ēkas atjaunošanai Raiņa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceres realizācijas termiņa pagarināšanu bruģa pieslēguma privātmājai izbūvei Pulkveža Brieža ielā 10B, Siguldā, Siguldas novadā.

 

10.08.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma būvniecībai Raiņa parkā, Siguldā.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Annas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0257 sadalīšanai.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Mucenieki” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 4. Par adrešu maiņu Seleksa ielā.
 5. Par zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 35A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Cielavu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Savrupmājas jaunbūvei Kuršu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par zemes vienības “Līdumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Salmiņi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 11. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās ēkas būvniecībai “Jauncerības”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 12. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijai Cielavu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Saules iela 207, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, (TN 116502214).
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Strēlnieku iela 20A, Sigulda, Siguldas novads (TN 103676218).
 15. Par būvniecības ieceri Pirts ēkas būvniecībai Līvu ielā 29, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ierosinātāja maiņu būvatļaujā Divģimeņu dzīvojamās ēkas jaunbūve Mākoņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

3.08.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Vītolu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūvei privātmājai Strēlnieku ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas pārbūvei Lakstīgalas ielā 18B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 89, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Zālītes” un “Mazzālītes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 6. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Jāņogu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Purvmaļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0430 sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Allažu pamatskolas telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 5, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Ielu apgaismojuma izbūvei Kalna ielā 1 ar nosaukumu Kaķīškalna iela, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri – Jauns elektroapgādes pieslēgums Rūsiņa iela 9, Sigulda, Siguldas novads (TN 115007215).
 12. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Savrupmājas pārbūvei Lorupes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Īslaicīgās apmešanās jaunbūvei Noliktavu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūvei īpašumā “Mazmaņņas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

 

27.07.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Jaunatnes ielā 3-1, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Ūdensrozes” un “Ūdrīši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 3. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas pārbūvei Saules ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai Ventas ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Savrupmājas būvniecībai Kuršu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Vasarnīcas izbūvei Garā iela 147, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, Kad. Nr. 8042 001 0286.
 7. Par būvniecības ieceri Darba un atpūtas telpu pārbūvei par mācību telpām Rūdolfa Blaumaņa ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā (izskatīts, lēmuma pieņemšana pārcelta līdz papildinājumu saņemšanai).
 8. Par būvniecības ieceri Ēkas pārbūve par sociālās aprūpes ēku Nr. 1. un Nr. 2 Institūta iela 1, Peltes, Sigulda.
 9. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus zemes vienības Kuršu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei un garāžas ēkas atjaunošanai Dārza ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas gāzapgādei Pērkona ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas gāzapgādei Slēpotāju ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Vēsturisko datu iesnieguma izskatīšanu Dzīvojamās mājas rekonstrukcijai “Jaunklētnieki”, Siguldas novads, Siguldas pagasts.
 14. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Viesu mājas būvniecībai Kaļķu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Sadzīves kanalizācijas tīkla pieslēgumam dzīvojamai mājai Dailes ielā 25, Siguldā. 
 16. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācjas pieslēgumam dzīvojamai ēkai Vizbuļu ielā 22A, Siguldā.
 17. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam Meža Ēriņi, Siguldas pagastā, Siguldas novadā (TN 104960211).
 18. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas gāzes apgādei “Salgaļi”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 19. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Šveices ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Jaunlācīši” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

20.07.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Jūdažu ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Turaidas Pils vēsturiskās koka grodu akas atjaunošanai Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa Krišjāņa Barona ielā 2-20, Siguldā, Siguldas novadā, vienkāršotai atjaunošanai.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Klusajā iela 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Zemdegu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa Pulkveža Brieža ielā 22-21, Siguldā, vienkāršotai atjaunošanai.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Siguldā, Eduarda Veidenbauma ielā 1-25.
 8. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa Ata Kronvalda ielā 3-20, Siguldā vienkāršotai atjaunošanai.
 9. Par būvniecības ieceri  Dzīvojamās mājas elektroapgādei Mākoņu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Mazā Pēteralas ielā 7, Mazā Pēteralas ielā 9, Pēteralas ielā 2B un Pēteralas ielā 2C, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Lāču ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas elektroapgādei Mākoņu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā (Pēcuzskaite).
 13. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas elektroapgādei Sapņu ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā (Pēcuzskaite).
 14. Par būvniecības ieceri Triju dzīvokļu mājas funkcijas maiņai uz viena dzīvokļa māju Mēness ielā 2, Siguldā.
 15. Par būvniecības ieceri – Esošās uzskaites sadalnes pārbūve Jaunā iela 6, Sigulda, Siguldas nov. (80150031924) (30AT00-04/22162).
 16. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Sīkkrūmiņi, Sigulda, Siguldas nov. (TN 104180211).
 17. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas jaunbūvei īpašumā “Mežjāņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 18. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Savrupmājas jaunbūvei Līvkalna ielā 22, Siguldā.
 19. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu būvniecības iecerei dzīvojamās mājas pārbūvei ar lietošanas veida maiņu, Ābeļdārza ielā 15, Siguldā, Siguldas nov.
 20. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu pieslēgumam dzīvojamai ēkai Jūdažu iela 3A, Sigulda, Siguldas novads.
 21. Par būvniecības ieceri Sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēgumam dzīvojamai ēkai Rūsiņa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.

 

13.07.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvniecībai “Rūķīšos”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Lorupes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Nākotnes ielā 52, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas būvniecībai īpašumā “Magones” Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri fasādes fragmentārai atjaunošanai Gāles ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Vienģimenes dzīvojamās mājas pārbūvei objektā Siguldas pagasta, “Kalnabeites”, Saltavota iela 64A.
 7. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Sapņu ielā 22, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par publiskās apspriešanas pabeigšanu un atteikumu izdot būvatļauju mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” jaunbūvei Dārza ielā 29,Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri – Meža autoceļa Niedras ceļš pārbūve Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10354.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Jūdažu ielā 22, 24 un 26 un Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā, apvienošanai un daļu atdalīšanai.
 11. Par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei dzīvojamās mājas pārbūvei ar lietošanas veida maiņu, Ābeļdārza ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Strēlnieku iela 48, Sigulda, Siguldas novadā (TN 135772203).
 13. Par būvniecības ieceri – Ķērpji, Allažu pagasts, Siguldas novads, ārējā elektroapgāde (TN Nr. 110723219).
 14. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa telpu pārplānošanai Lakstīgalas ielā 6-4, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Pālēni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 16. Par būvniecības ieceri Palīgēkas būvniecībai Mākoņu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par izmaiņām būvatļaujā Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma būvniecības iecerē Raiņa parkā, Siguldā.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Graudu ielā 8B un “Liesmiņas” Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 19. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, Vēveri, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 109944216).

 

6.07.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri “Auto nojumes jaunbūvei” Mākoņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un palīgēkas jaunbūvei Klusā iela 35, Sigulda, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Laistīšanas sistēmas ēkas novietošanai “Vizbulītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par nekustamā īpašuma “Jaunsostes-1” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 5. Par būvniecības ieceri Jauno tehniķu stacijas ēkas pārbūvei par vienģimenes dzīvojamo ēku Oskara Kalpaka ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvei Strēlnieku 11A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Urgas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 8. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības “Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, daļas nomu      sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas jaunbūvei "Krastmaļi", Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Caunas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Savrupmājas pārbūvei Lorupes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri TC “Šokolāde” 2.stāva telpu vienkāršotai atjaunošanai.
 15. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Kaupo ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par atteikumu mainīt nosaukumu un adresi.
 17. Par zemes vienības “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Šveices ielā 7B, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 19. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 20. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Ritumi”, Allažu pagasts.

 

29.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par adrešu maiņu Siguldas pagastā.
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Vidējā spiediena (P < 0,4MPa) sadales gāzesvada jaunbūvei Zemdegu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Institūta ielā 10-65, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Gājēju pāreju izbūvei Parka ielā posmā no Oskara Kalpaka ielas līdz Ata Kronvalda ielai.
 5. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Rasas ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Nojumes būvniecībai Līvu ielā 31, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri SUP dēļu novietnes būvniecībai īpašumā  "Baibas" Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Dīķu izbūvei īpašumā “Purvalīči”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Mednieku ielā 15-6, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Krasta ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.

 

22.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dārza mājas, žoga un siltumnīcas būvniecībai Vējupītes ielā 30, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Terases izbūvei Dzintaru ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Daudzdzīvokļu mājas būvniecībai Dzērveņu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 5. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0274.
 7. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Meža namiņa būvniecībai Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībaiJasmīnu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Alauksta iela 7, Sigulda, Siguldas nov. (TN 105775214)

 

15.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Krasta ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Strautkalni, Siguldas pag., Siguldas nov. (TN 104080214).
 3. Par būvniecības ieceri – Esošā uzskaites sadalnes pārbūve Raiņa iela 4, Sigulda, Siguldas nov. (80150020076) (30AT00-04/22466).
 4. Par būvniecības ieceri pārtikas veikala jaunbūvei Dārza ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par kadastrāli uzmērītās zemes platības apstiprināšanu.
 6. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūvei “Krastmalas 1”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 7. Par kadastrāli uzmērītās zemes platības apstiprināšanu.
 8. Par kadastrāli uzmērītās zemes platības apstiprināšanu.
 9. Par būvniecības ieceri žoga būvniecībai Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Ēdnīcas vienkāršotai atjaunošanai, Turaidas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Pirts ēkas un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Kronis”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunūvei, “Vējkalni”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 13. Par būvniecības ieceri Esošās uzskaites sadalnes pārvietošanai Ausmas ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā (80150032126) (30AT00-04/TN-18525).
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Smilgu iela 3, Sigulda, Siguldas nov. (TN 135769203).
 15. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Lāču ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri Viesnīcas vienkāršotai atjaunošanai Turaidas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3148 001 055 vienkāršotai atjaunošanai Jāņa Čakstes ielā 1-55, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par adreses piešķiršanu sadzīves pakalpojumu ēkas ar dzīvokli Institūta ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0228 004 001.
 19. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Mālkalnu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena sadales gāzesvada jaunbūvei Krasta ielā, Siguldā, dzīvojamās ēkas īpašuma Krasta ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā gazifikācijai.
 21. Par būvniecības ieceri – Vidējā spiediena (P < 0,4 MPa) sadales gāzesvada jaunbūve pa piebraucamo ceļu līdz pievadiem zemes īpašumā Kalna ielā 1, Siguldā.

 

8.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri – ārējā elektroapgāde Saules iela 6B, Sigulda, Siguldas novads (TN 134161200).
 2. Par būvniecības ieceri – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Pērles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri fasāžu pārbūvei “DUS VIADA Sigulda”, “Lorēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri – telpu vienkāršota atjaunināšana bez lietošanas veida maiņas, “DUS VIADA Sigulda”, “Lorēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Zinātnes ielā 18-4, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kosas-1” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Eduarda Veidenbauma ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 8. Par nekustamā īpašuma “Kūdras”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80940040548, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības “Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās ēkas jaunbūvei Zemdegu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma izskatīšanu dzīvojamā mājas un nojumes būvniecībai Mālkalnu ielā 2 A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri sadzīves kanalizācijas tīkla pieslēguma būvniecībai dzīvojamai mājai Dailes ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Šķūņa būvniecībai īpašumā “Rigondas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 15. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Vienģimenes dzīvojamās mājas un palīgēkas jaunbūvei – “Dūņas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 16. Par būvniecības ieceri jaunas ēkas būvniecībai un saimniecības ēkas pārbūvei Akāciju ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.

 

1.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Siguldas novada Būvvaldes 2020. gada 15. decembra lēmumā “Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Strēlnieku ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.50, §4).
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvokļu Nr. 5 un Nr. 6 apvienošanai un pārbūvei Mednieku ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Noras” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 4. Par iesniegumu izmaiņu veikšanai būvatļaujā dzīvojamās mājas pārbūvei, saimniecības ēkas un pirts jaunbūvei Vizbuļu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri nojumes aitām būvniecībai “Indrāni”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri pastaigu laukuma vistām un aitu nožogojuma būvniecībai “Indrāni”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri – ārējā elektroapgāde adresē “”, Allažu pagastā, Siguldas novadā (TN 106236215).
 8. Par zemes vienības “Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par būvniecības ieceri – ārējā elektroapgāde Pīlādžu ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā(TN 103269214).
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās ēkas jaunbūvei Krasta ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas būvniecībai Pavasara ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri sadzīves kanalizācijas ierīkošanai Krasta ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi viena dzīvokļa mājas, šķūņa un siltumnīcas būvniecībai ielā 19, Siguldā.
 14. Par būvniecības ieceri Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri dārza mājas būvniecībai Līvu ielā 21, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunbūvei Klusajā ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Institūta ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai un robežu pārkārtošanai ar zemes vienību Institūta ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas, pirts ēkas un garāžas jaunbūvei “Liepziedi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

 

25.05.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Autobusa pieturvietas nojumes būvniecībai Krišjāņa Barona ielā, Siguldā, kadastra Nr. 8015 002 3236.
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas pārbūvei Saules ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri – Esošo 20kV gaisvadu līnijas B8632 pārbūve Siguldā, Siguldas novadā (80150020253) (30AT00-04/TN-16862).
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai “Strautkalni”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par Siguldas novada Būvvaldes 2021. gada 6. aprīļa lēmuma “Par zemes vienības “Dārziņi”, Siguldā, Siguldas novadā daļas, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai” (prot. Nr.14., 10.§) atcelšanu.
 6. Par zemes vienības “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 7. Par zemes vienības “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Senču ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Grīvas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Rūķugals” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 12. Par būvniecības ieceri āra terases būvniecībai Zinātnes ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunbūvei Garā iela 64, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri tualetes būvniecībai īpašumā “Rigondas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Institūta ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Sintijas” Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 1197 sadalīšanai.
 17. Par zemes vienības daļas Saules ielā 6C, Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par būvniecības ieceri fasādes renovācijai, jumta seguma maiņai Saltavota ielā 38-1, Kalnabietēs , Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunbūvei Miera ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri nožogojuma ierīkošanai “Pīkas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri Autobusa pieturvietas nojumes būvniecībai Pulkveža Brieža ielā, Siguldā, pie Pulkveža Brieža ielas 4.

 

18.05.2021. – Darba kārtība

 1. Par būves ekspluatācijas termiņa pagarināšanu Terasei Raiņa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri terases būvniecībai Pils ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri žoga un teritorijas seguma izbūvei ap apgaismojuma stabu “Autoostas laukums”, Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas gāzapgādei Kļavu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri pievada gāzesvada izbūvei Pērles ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Vildogas ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai Kaķīškalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri – T-9505 “Čakstes” 20 kV iekārtas nomaiņa, Siguldā, Siguldas novadā.(IO-166790).
 9. Par būvniecības ieceri biroja ēkas būvniecībai “Inderi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 10. Par būvniecības ierosinātāja maiņu un projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Ceļinieki”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri dzīvokļa telpu vienkāršotai atjaunošanai Parka ielā 16-17, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri katlu mājas nojaukšanai Stacijas ielā 14 Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Savrupmājas un palīgēku jaunbūvei Skolas ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Satezeles ielā 4-4, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Dārznieku ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceres realizācijas termiņa pagarināšanu Kalmju un Mālkalnu ielas rajona 0.4kV tīkla Z-8327-8 pārbūvei.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Mazā Pēteralas ielā 7, Mazā Pēteralas ielā 9, Pēteralas ielā 2B un Pēteralas ielā 2C, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Lauku ielā 5, Lauku ielā 7/9 un Augļu ielā 2D, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 19. Par adrešu maiņu dzīvojamās mājas “Vecmūkiņas”, Siguldas pagastā, Sguldas novadā esošajām telpu grupām.
 20. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārza ielā 24E, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Rotas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0389 sadalīšanai.
 23. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un garāžas jaunbūvei Līvkalna ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai Saules ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par būvniecības ieceri meža namiņa būvniecībai īpašumā ar kadastra apzīmējumu 80420020189.
 26. Par būvniecības ieceri žoga būvniecībai Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā.
 27. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas jaunbūvei (“Krastmaļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads).
 28. Par būvniecības ieceri Sanitāro mezglu būvniecībai “Gaujas NP meža trase”, Sigulda, Siguldas novads.

 

11.05.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Vizbulītes, Sigulda, Siguldas novads (TN 106165218).
 2. Par būvniecības ieceri – Jauns elektroapgādes pieslēgums Lorupes iela 16, Sigulda, Siguldas novads (TN 106496217).
 3. Par būvniecības ieceri Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Zinātnes ielā 5-1, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Atkritumu konteineru nojumes būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 93A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Analīžu nodošanas punkta telpu vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Bezdelīgu ielas maģistrālā ūdensvada izbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Ļugas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8094 004 0006, sadalīšanu.
 8. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas jaunbūvei, Palīgēku nojaukšanai Atbrīvotāju ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Telts angāra novietošanai un vārtu izbūvei Televīzijas ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūdažu ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Dūjas”, Siguldas novadā.
 12. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Rūsiņa ielā 7 un 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai Vējupītes ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Dārza iela 31, Sigulda, Siguldas novads (TN 132651204, 132671200).
 15. Par nekustamā īpašuma “Grunduļi 4”, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420080121 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Dārza ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 19. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 40, Sigulda, Siguldas novads, sadalīšanai.
 20. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus zemes vienības Leona Paegles ielā 13, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Purvmaļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0430 sadalīšanai.
 22. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai “Zītari”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 23. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 22-47, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par būvniecības ieceri Viena dzīvokļa mājas, šķūņa un siltumnīcas būvniecībai Vējupītes ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par būvniecības ieceri Žoga izbūvei Depo ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 26. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 27. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena sadales gāzesvada jaunbūvei Kļavu ielā, Siguldā, dzīvojamās ēkas īpašumā Pērles ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā gazifikācijai.
 28. Par būvniecības ieceri Vienģimenes dzīvojamās mājas pārbūvei objektā Siguldas pagasta, “Kalnabeites”, Saltavota ielā 64A.
 29. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Lauriņas, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 136078207).
 30. Par būvniecības ieceri Dārza mājas, žoga un siltumnīcas būvniecībai Vējupītes ielā 30, Siguldā, Siguldas novadā.
 31. Par būvniecības ieceri Žoga būvniecībai īpašumā “Vizbulītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 32. Par būvniecības ieceri Gāzesvada pievada jaunbūvei Mākoņu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 33. Par būvniecības ieceri lauku viensētas būvniecībai īpašumā “Dzilnas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 34. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēguma būvniecībai dzīvojamai ēkai Vizbuļu ielā 22A, Siguldā.
 35. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēguma būvniecībai dzīvojamai ēkai Klusā ielā 28, Siguldā.
 36. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes pievada būvniecībai Smilgu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 37. Par trešās personas statusa piešķiršanu.

 

27.04.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena (P<0,4 MPa) sadales gāzesvada jaunbūvei Šveices ielā, Siguldā.
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Griezes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Helmaņa ielā 19A, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecībai Līvu ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Skolas iela 6A, Sigulda, Siguldas novads (TN 104023213).
 6. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Kuršu iela 1A, Sigulda, Siguldas novads (TN 121433200).
 7. Par zemes vienības daļa Lazdu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības daļa “Jaunliepas”, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par zemes vienības “Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Graudi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Kronis” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0098 sadalīšanai.
 13. Par būvniecības ieceri – Vienģimenes dzīvojamās ēkas un garāžas jaunbūvei Mākoņu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri – Dārza mājas atjaunošanai Garā ielā 63, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par publiskās apspriešanas uzsākšanu mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” būvniecības iecerei Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamās mājas jaunbūvei Zemdegu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri – T-8009 Z-8009-3 tīkla rekonstrukcija Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 18. Par projektēšanas nosacījumu izpildi – Dzīvojamās ēkas un palīgēkas jaunbūvei Krasta ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Servitūta ceļa izbūvei Saules ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena (P<0,4MPa) sadales gāzesvada jaunbūve Zemdegu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri – Gaisvadu elektrolīnijas demontāžai Zemdegu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā (30AT00-04/TN-18084).
 22. Par būvniecības ieceri Ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai Institūta ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par būvniecības ieceri Dīķa būvniecībai īpašumā “Vizbulītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 24. Par izmaiņām būvatļaujā Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11 ,Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Brālīši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 26. Par būvniecības ieceri Viena dzīvokļa mājas jaunbūvei Vējupītes ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 27. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam Satiksmes iela 17,Siguldā, Siguldas novadā (TN 102683215).
 28. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas būvniecībai Pīlādžu ielā 24, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

 

20.04.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Jāņa Poruka ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Šveices ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Viestura ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vidzemes šosejā 21, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Jūdažu ielā 22, 24 un 26 un Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā, apvienošanai un daļu atdalīšanai.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 7. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Jaunveltiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas pārbūvei, saimniecības ēkas un pirts jaunbūvei Vizbuļu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma būvniecībai Raiņa parkā, Siguldā.
 10. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri ŪKT tīklu projektēšanai objektā z/s “Jaunveltiņi” Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Sētas izbūvei Klusā iela 37, Sigulda, Siguldas novads.
 13. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posma būvniecībai Griezes ielā (8-10), Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Graudu iela 6, 8, Sigulda, Siguldas novads (TN 107672218, 110727215).
 15. Par būvniecības ieceri Piebraucamā ceļa “Ābolos” būvniecībai “Āboli”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 16. Par projektēšanas nosacījumu izpildi un iesniegto izmaiņu akceptēšanu būvprojektā Viena dzīvokļa ēkas jaunbūvei Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā. 
 17. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Jasmīnu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Saules ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.

 

13.04.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lejas Spriguļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Pulkveža Brieža ielā 49A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Pulkveža Brieža ielā 54, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Dīķa būvniecībai nekustamajā īpašumā “Naktsvijoles” Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri – T-2733 “PITŅI” pārbūve Mores pagastā, Siguldas novadā (IO-152904)
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu Graudu ielā 8B un “Liesmiņas” Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 9. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūve Vizbuļu ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par adreses “Cinīši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 11. Par adreses “Avenītes”, Mores pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 12. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Noliktavas pārbūvei Helmaņa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Lauri, Siguldas pagasts, Siguldas novads (TN 102962208).
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde N/A, Siguldas novads (TN 135868201).
 15. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Turaidas iela 6, Sigulda, Siguldas novads (TN 135660205).

 

6.04.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Strēlnieku ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ierosinātāja maiņu Dzīvojamās mājas būvniecībai Smilgu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Kanalizācijas un ūdensvada pieslēguma ierīkošanu Zvaigžņu ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – T-8028 “Stīveri” un A-8028 pārbūve Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Kraukļalas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Noliktavu iela 8, Sigulda, Siguldas novads (TN 105001218).
 7. Par būvniecības ieceri Ūdensvada pievadu izbūvei Pulkveža Brieža ielā 54 Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu izbūvei dzīvojamai ēkai Dīķa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par zemes vienības “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Vējupītes ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma “Zaļkalni-1” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0220 sadalīšanai.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļavu ielā 20, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 14. Par zemes vienības daļas Saules ielā 6C, Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

30.03.2021. – Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saules ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par izmaiņām būvatļaujā (īpašnieka maiņa) Savrupmājas būvniecībai “Lūši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ierosinātāja maiņu Dzīvojamās mājas būvniecībai Sapņu ielā 22, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” izbūvi, Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par nekustamā īpašuma “Allaži Nr. 136” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 84/86-13, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par nekustamā īpašuma “Lejas Šķeistēni” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 9. Par būvniecības ieceri – T-8315 “Gaismas iela” 20 KV iekārtu pārbūve un A-94 pievadu izbūve, Siguldā, Siguldas novadā. (IO-166650).
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Kaķīškalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Jumta seguma atjaunošanai Leona Paegles ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Gāzes vada pievada būvniecībai Kaķīškalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par paziņojumu energoapgādes objekta būvniecībai Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā, 130274201.
 14. Par būvniecības ieceri dārza mājas novietošanai Vējupītes ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla būvniecībai Pīlādžu ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ierosinātāja maiņu un realizācijas termiņa pagarināšanu dīķa būvniecībai “Laimdotas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 17. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūdažu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri Atkritumu novietnes ierīkošanai Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Atkritumu novietnes būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Klēts būvniecībai īpašumā “Guntas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 21. Par būvniecības ieceri žoga būvniecībai Līvu ielā 4, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 22. Par būvniecības ieceri Ūdens pievada izbūvei Lorupes ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par nekustamā īpašuma “Jaunlejnieki” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Institūta ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai un robežu pārkārtošanai ar zemes vienību Institūta ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Jaunkaderi” un “Augškaderi” Mores pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.

 

23.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par izmaiņām būvatļaujā (īpašnieka maiņa) Dzīvojamās mājas būvniecībai Raunas ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Jāņa Poruka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, TN Nr.115620207.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Augļu ielā 4 un Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 4. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Lorupes ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Dzērvītes, Siguldas pagasts, Siguldas novads (126104204).
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Jūdažu ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes vienības “Mazgrunduļi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Birzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Rožu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus zemes vienības Jura Ozola ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 11. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma “Ļugas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0007 sadalīšanai.
 12. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Pavasara ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

 

16.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Aspazijas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei, Dārza ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Īslaicīgās apmešanās jaunbūvei Noliktavu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Kempinga administratīvās mazēkas būvniecībai Vidzemes šoseja 65, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei, saimniecības ēkas un pirts jaunbūvei Vizbuļu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Kaķīškalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Vasaras mājas pārbūvei “Ezerkalni”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posma būvniecībai Griezes ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas un šķūņa būvniecībai Krišjāņa Barona ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Jāņogu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 

9.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par nekustamā īpašuma “Lauka Dzintari”, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420020145 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Cēsu ielā 10 un Jāņa Poruka ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Šveices ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Cīruļu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Jaunzemi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0055 sadalīšanai.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0450.
 7. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecībai (Brīvkalnu iela 12, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154).
 8. Par būvniecības ieceri Šveices ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu Kafejnīcas būvniecībai Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumiem Saules iela 8, Saules iela 8A, Saules iela 8B, Siguldā, Siguldas novadā (TN 130225205, 131461204, 131463202).
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Zemdegu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Āboli, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 122618202).
 13. Par būvniecības ieceri gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas, Šķūņa un Lapenes būvniecībai Vējupītes ielā 29, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri Pirts būvniecībai īpašumā “Pauguri”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 16. Par būvniecības ieceri mazēkas būvniecībai īpašumā “Āboli”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 17. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Jūdažu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde “Kārlīši”, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 113595208).
 19. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa Nr,.1 vienkāršotai atjaunošanai “Kalnabeites-3”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 20. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.

 

2.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par adreses “Ūdrīši”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 2. Par būvniecības ieceri gāzes apgādes ārējo un iekšējo tīklu būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 56A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā. 
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Mākoņu ielā 10, Siguldā, Siguldas novads.
 6. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Mākoņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Auto remonta darbnīcas pārbūvei “Birzmaļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas būvniecībai Vītolu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Viena dzīvokļa mājas jaunbūvei Jasmīnu ielā 4, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Siguldā, Siguldas nov. nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Miera ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Klusā iela 28, Sigulda, Siguldas novads (TN 134594204).
 13. Par būvniecības ieceri Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Līvkalna ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Divģimeņu dzīvojamās ēkas jaunbūvei Mākoņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Jūdažu ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 16. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Kaķīškalna iela 7, 2, 8, 10, Kaķīšu iela 12, Sigulda, Siguldas novads (TN 123357203, 133323201, 133425206, 133167205, 125461207).
 17. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Līvu iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 101572217).

 

23.02.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Lācīši”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 2. Par būvniecības ieceri Garāžas pārbūvei Čiatūras ielā 36, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par atteikumu izdot būvatļauju Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un palīgēkas jaunai būvniecībai Klusā iela 35, Sigulda, Siguldas novads.
 4. Par nekustamā īpašuma “Leņķi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Nākotnes ielā 52, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 6. Par nekustamā īpašuma “Kāši” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Gundegu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par adreses “Biškrēsliņi”, Mores pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 9. Par būvniecības ieceri vienkāršotai atjaunošanai Jēkaba Dubura ielā 11-22, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas ielā 6-33, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par adreses “Inderi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.

 

16.02.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Elektroapgādes pieslēgumam gāzes regulēšanas stacijai SGRP-89S.
 2. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas tīkla ierīkošanai Jūdažu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Griezes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam “Smilgas”, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 122608209).
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Ausekļa ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā (TN 128869204).
 6. Par būvniecības ieceri Siguldas Jaunās pils telpu lietošanas veida maiņai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Košas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 74, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Brālīši”, Siguldas novads.
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Birzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0387 sadalīšanai.
 14. Par izmaiņu saskaņošanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvprojektā Atbrīvotāju ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par iesniegumu būvdarbu pārtraukšanai Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.

 

9.02.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Elektroapgādes pieslēgumam gāzes regulēšanas stacijai SGRP-89S.
 2. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas tīkla ierīkošanai Jūdažu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Griezes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, “Smilgas”, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 122608209).
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads (TN 128869204).
 6. Par būvniecības ieceri Siguldas Jaunās pils telpu lietošanas veida maiņai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Košas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 74, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Brālīši”, Siguldas novads.
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Birzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0387 sadalīšanai.
 14. Par izmaiņu saskaņošanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvprojektā Atbrīvotāju ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par iesniegumu būvdarbu pārtraukšanai Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 
 
2.02.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam Kosas-1, Allažu pagastā, Siguldas novadā (TN 127832203).
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dīķa būvniecībai Gāles ielā 12A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Ēkas pārbūvei par sociālās aprūpes ēku Nr. 1. un Nr. 2 Institūta iela 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Zemdegu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri – Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Helmaņa ielā 7-11, Peltēs, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 49A, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri jaunu ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu centralizētiem tīkliem izbūvei ēkai Pulkveža Brieža ielā 49A,Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Saules ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Atkritumu novietnes būvniecībai Leona Paegles ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Sleņģi, Nurmiži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (TN 131564208).
 12. Par būvniecības ieceri Viena dzīvokļa ēkas jaunbūvei Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Mākoņu iela 14, Sigulda, Siguldas nov. (TN 132307202).
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ēkas būvniecībai Kuršu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Zaļā ielā 2, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Kosas-1” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 17. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā un zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par zemes vienības “Skaistkalni 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 20. Par zemes vienības “Dārzi”, Siguldā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

26.01.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Garāžas jaunbūvei īpašumā “Bebroņi 3”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena (P < 0,4MPa) sadales gāzesvada jaunbūve pa Kaķīškalna ielu līdz pievadiem uz zemes īpašumiem Kaķīškalna ielā 7 un 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa pārplānošanai Leona Paegles ielā 4 – 34, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Lorupes ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un palīgēku jaunbūvei “Sauliešos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads, (TN 131310203).
 8. Par būvniecības ieceri – 0,4 kV līnijas Z-8341-3 pārbūve Siguldas novadā (IO-133228).
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei, Mākoņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.

 

19.01.2021. – Darba kārtība

 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi MAC Barģu ceļš būvniecībai, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri savrupmājas pārbūvei Dzintaru ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Komisijas tirdzniecības ēkas atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu uz saimniecības ēku, Cēsu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas (atpūtas ēkas) jaunbūvei īpašumā “Lejasvārnas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rožu ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

12.01.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Nākotnes iela 42A, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (TN 129898203).
 2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Vītolu iela 1, 3, Sigulda, Siguldas novads, (TN 131372209, 131790205).
 3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Saulrītu iela 14, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (119815209).
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 30A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecība ieceri Ūdensapgādes tīkla būvniecībai Aveņu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Tilta ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Pirts jaunbūvei, saimniecības ēkas, siltumnīcas un viena dzīvokļa mājas pārbūvei īpašumā “Lauciņi”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 8. Par būvniecības ieceri Palīgēkas jaunbūvei Bebroņi 13, Siguldas pagasts, Siguldas novads. 
 9. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Vējupītes iela 11, Sigulda, Siguldas novads (TN 130914202).
 10. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 80-66, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Brīvkalnu ielā 1 Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Dārza ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Pālēni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Mierlauku pļavas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 15. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalēji” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

5.01.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei adresē “Ozolzīles”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 2. Par iesniegumu ēkas fasādes atjaunošanai Nurmižu ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un nojumes būvniecībai Mālkalnu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Kūts (kad. apz. 80940040029014) pārbūvei ar lietošanas veida maiņu uz noliktavas ēku - Apogi, Siguldas pag., Siguldas novads.
 5. Par paskaidrojuma rakstu Siltumnīcas būvniecībai Daudu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvokļu Nr. 5 un Nr. 6 apvienošanai un pārbūvei Mednieku ielā 10-6, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par zemes vienības “Mazgrunduļi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajonam Siguldas pilsētā, Siguldas novadā.
   

Pievienotie faili

Būvvaldes sēžu darbakārtība (2020).pdf (416.56 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2019).pdf (344.23 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2018).pdf (370.25 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2017).pdf (393.16 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūnijs–decembris, 2016).pdf (198.75 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - maijs, 2016).pdf (95.94 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - decembris, 2015).pdf (136.67 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2015).pdf (91.05 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - decembris, 2014).pdf (116.03 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - jūnijs, 2014).pdf (126.26 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2013).pdf (72.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - septembris, 2013).pdf (97.73 KB)
1_Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2013).pdf (64.74 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (septembris - decembris, 2012).pdf (68.45 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts - augusts, 2012).pdf (98.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris- marts, 2012).pdf (64.51 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2011).pdf (53.52 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - septembris, 2011).doc (54.5 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (aprīlis - jūnijs, 2011) .pdf (55.88 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts, 2011).pdf (46.48 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - februāris, 2011).pdf (41.53 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (decembris, 2010.).pdf (53.92 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (oktobris - novembris, 2010.).pdf (54.15 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (septembris, 2010).pdf (70.55 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (augusts, 2010).pdf (71.86 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (jūnijs - jūlijs, 2010).pdf (91.29 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (aprīlijs -maijs, 2010).pdf (80.91 KB)