Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Teritorijas plānojums

Siguldas novada Teritorijas plānojums 2012.–2024. gadam

 
AR GROZĪJUMIEM. Siguldas novada pašvaldības dome 23.09.2021. ir pieņēmusi lēmumu “Par Siguldas novada (robežās līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2021.–2024.gadam grozījumu 3.1. redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 29.08.2012. saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” apstiprināšanu” (protokols Nr. 8, 30.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 20 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes  29.08.2012. saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””.

 

Siguldas novadā pēc 2022. gada 1. jūlija ietilpstošo bijušo Inčukalna, Mālpils un Krimuldas novadu teritorijas plānojumi, kuri ir spēkā līdz jauna, visam Siguldas novadam kopēja teritorijas plānojuma apstiprināšanai.

Saistošie noteikumi:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Siguldas pilsētas funkcionālā zonējuma karte

Siguldas pagasta funkcionālā zonējuma karte

Allažu pagasta funkcionālā zonējuma karte

Mores pagasta funkcionālā zonējuma karte

Citas plānošanas dokumenta sadaļas:

Paskaidrojuma raksts

Tematiskie attēli

Pievienojumu vietas valsts autoceļiem

Vides pārskats

 

Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013.–2024. gadam pieejams šeit.

Mālpils novada teritorijas plānojums 2013.–2024. gadam pieejams šeit.

Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016. gada pieejams šeit.

_____________________________________

Siguldas novada pašvaldības dome 27.01.2022. ir pieņēmusi lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””” apstiprināšanu (protokols Nr.3, 15.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””.
Šie saistošie noteikumi atceļ atsevišķas grozīto saistošo noteikumu daļas par vēja elektrostaciju izvietošanu, valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu sarakstu un teritorijas plānojuma pielietošanu sešās zemes vienībās Siguldas pilsētā.

Saistošie noteikumi Nr. 2 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””

Domes sēdes protokola izraksts – Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 2 apstiprināšanuSiguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošie noteikumi Nr. 21 “Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Spēku zaudējuši.

I SĒJUMS – PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksts

II SĒJUMS – GRAFISKĀ DAĻA

Esošā un plānotā teritorijas izmantošana


Siguldas novada teritorijas pašreizējā izmantošana

Siguldas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Allažu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Allažmuižas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Egļupes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Jūdažu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Mores ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Siguldas pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Stīveru ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Vējupītes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Tematiskās kartes

Siguldas pilsētas ūdensapgādes tīklu shēma

Siguldas pilsētas kanalizācijas tīklu shēma

Siguldas pilsētas perspektīvās gāzes apgādes plānojums

Siguldas novada īpašo ainavu areāli

Siguldas novada ainavu vērtības un riski

Siguldas novada elektroapgādes shēma

Siguldas novada satiksmes infrastruktūras plāns

Allažu ciema kanalizācijas tīklu shēma

Allažu ciema ūdensapgādes tīklu shēma

Jūdažu ciema kanalizācijas tīklu shēma

Jūdažu ciema ūdensapgādes tīklu shēma

Mores ciema kanalizācijas tīklu shēma

Mores ciema ūdensapgādes tīklu shēma


III SĒJUMS – TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi


IV SĒJUMS – PĀRSKATS

1.daļa - Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi līdz 1.redakcijas izstrādei

2.daļa - Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi pēc 1.redakcijas izstrādes

V SĒJUMS – PIELIKUMI UN IZPĒTE

Izpēte

SIGULDA


ALLAŽI


Pielikumi


***

VIDES PĀRSKATS


Ziņojums